hur fungerar inlösen av preferensaktier

Hur fungerar inlösen av preferensaktier?

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Inlösen av preferensaktier sker till den förutbestämda inlösenkurs som sattes i samband med att aktierna först emitterades. Men vad är egentligen preferensaktier – och på vilket sätt skiljer de sig från vanliga aktier? 

Hur fungerar inlösen av preferensaktier? Finns det några risker med preffar? Och varför är preferensaktier ofta dyrare än vanliga stamaktier? 

I den här artikeln kikar vi närmare på hur inlösen av preferensaktier går till och vad du som investerare bör hålla koll på. Dessutom ger vi dig en övergripande guide till preferensaktier som investeringsalternativ. 

Men först ut – en lista över tio populära preffar hos Avanza. 

Preferensaktie

Ägare hos Avanza

Klövern Pref

9786

ALM Equity Pref

3905

K2A Knaust & Andersson Pref

3437

Volati Pref

3197

Sdiptech Pref

2418

Genova Property Group Pref

1760

Sagax Pref

1736

Oscar Properties Holding Pref

1706

Amasten Fastighets Pref

1478

Heimstaden Pref

1073

Tips! Klicka på respektive aktie för att se kursutveckling och detaljer hos Avanza.

Observera att ovanstående inte är några rekommendationer – endast en lista för inspiration. 

Lästips: Bäst Preferensaktier 2020 – Aktier med hög utdelning | Preffar

Basfakta: Vad är en preferensaktie?

En preferensaktie är en speciell typ av aktie med villkor som ger dig rätt till en årlig statisk utdelning före ägare av vanliga stamaktier tilldelas något. Utdelningen betalas vanligtvis ut kvartalsvis. 

Preferensaktier liknas ofta vid ett slags mellanting mellan aktier och obligationer. Rent juridiskt är de per definition aktier, men den förutbestämda statiska utdelningen påminner mycket om den löpande kupongränta som obligationer ger – varför hybridliknelsen ofta görs. 

Preferensaktier är tryggare på så sätt att de ger förtur till utdelning (med utbetalning kvartalsvis) samt att du som ägare av preffar står först på tur att ta del av kvarvarande tillgångar vid en konkurs (näst efter obligationer). 

Samtidigt ger de ingen rätt att ta del av bolagets vinster och eventuella utdelningstillväxt – den förutbestämda utdelningen kan aldrig bli högre. De har med andra ord en begränsad avkastningspotential. Röstvärdet är också lägre för preffar än för för A-aktier, vanligen berättigar de till 1/10 röst.

Vad är inlösen av preferensaktier – och varför görs det?

Inlösen av aktier innebär att bolaget som emitterat aktierna vill lösa in en del av dem igen och istället överföra en del kapital till aktieägarna. Det handlar kort och gott om att bolaget köper tillbaka sina egna aktier. 

Inlösen görs i regel när ett bolag går starkt ekonomiskt och önskar skapa en mer balanserad kapitalstruktur. Till skillnad från återköp av aktier – vid vilka endast de som faktiskt säljer sina aktier deltar – omfattar en inlösen bolagets samtliga aktieägare. 

Begäran om inlösen behöver inte omfatta alla aktier, utan erbjudandet kan till exempel gälla inlösen av var tionde eller var femtonde aktie. 

Preferensaktier säljs med förutbestämd inlösenkurs

Inlösenkursen för preferensaktier är, precis som utdelningen, bestämd på förhand. Såväl nivån på utdelning som kursen för inlösen anges i villkoren för aktierna när de emitteras, och bägge är statiska. 

De kan med andra ord inte höjas längre fram – oavsett hur bra det går för bolaget, hur stor vinst de gör och hur höga utdelningar det beslutas om för ägare av stamaktier. Av den anledningen är det viktigt att kontrollera vilken inlösenkurs som gäller innan man gör en investering i preffar.

Vidare är det vanligt att villkoren för inlösen anges i en form av trappa. Har du till exempel köpt en aktie för 500 kronor kan inlösenkursen under de fem första åren vara satt till 550 kronor för att sedan sjunka till 525 kronor år 5-10,  och slutligen 500 kronor när du ägt dem i 10 år eller mer.

Viktigt att känna till är att villkoren kan skilja sig mycket åt mellan olika bolag och olika preferensaktier, varför det är nödvändigt att kontrollera vad som gäller inför varje enskild investering. Var också uppmärksam på om en preferensaktie har lägre inlösenkurs än det aktiepris du betalar för den.

Inlösen kan göras på två olika sätt

Om ett bolag önskar göra inlösen av aktier kan detta göras med hjälp av två olika tillvägagångssätt – inlösen med inlösenrätter, alternativt en så kallad split med obligatorisk inlösen.

Oavsett hur ett företag väljer att göra inlösen, måste du ha stått som ägare av dina aktier senast på avstämningsdagen.

1. Inlösen med inlösenrätter

Inlösen med inlösenrätter innebär att bolaget i fråga tilldelar sina aktieägare ett visst antal inlösenrätter, vilka måste anmälas och förbrukas senast på ett visst utsatt datum. Vanligen är inlösenperioden omkring 7-10 dagar.

Dessa inlösenrätter ger varje aktieägare rätt att att antingen lösa in en del av sina aktier och få en utbetalning av företaget, eller att sälja vidare sina inlösenrätter på marknaden och på så vis kunna få pengar men samtidigt behålla aktierna.

Inlösenrätter gör det också möjligt för en aktieägare att köpa till fler inlösenrätter i syfte att antingen lösa in fler aktier till bolaget, eller sälja vidare.

Oavsett hur ägaren av aktieägarna väljer att nyttja sina tilldelade inlösenrätter, måste de användas inom den angivna anmälningsperioden. Efter passerat slutdatum förlorar inlösenrätterna sitt värde.

2. Split med obligatorisk inlösen

Denna metod för inlösen innebär, precis som namnet hintar om, att företaget splittar aktien i två. En ordinarie aktie, vilken ägarna får behålla, och en obligatorisk inlösendel.

Vid en split med obligatorisk inlösen sker inlösningen automatiskt på ett förutbestämt datum och till ett förutbestämt pris. Du behöver med andra ord inte själv agera genom att anmäla inlösen eller egen försäljning på marknaden som krävs vid den andra metoden.

Din ersättning för aktierna bokas efter genomförd inlösen in på det konto där du hade dem.

Ej nyttjade inlösenrätter förlorar värde

Erbjuds du en split med obligatorisk inlösen behöver du som nämndes ovan inte själv ansvara för att anmäla inlösen inom utsatt tid eller sälja dem vidare på marknaden. Hela processen sker automatiskt, vilket förstås är något enklare och mer bekvämt.

Äger du däremot aktier för vilka du erbjuds inlösen med inlösenrätter är det desto viktigare att hålla kolla på vilken inlösenperiod som gäller. Du får alltid ett meddelande om erbjudandet via din nätmäklare eller bank, men du måste själv aktivt agera.

Har du inte anmält inlösen innan utsatt slutdatum – eller sålt rätterna vidare – förlorar de helt sitt värde och du gör därmed en förlust.

Undvik förluster vid inlösen av preferensaktier

Att hålla sig ajour och följa nyheter om det bolag man investerar i är alltid viktigt – så även när det kommer till preferensaktier.

I och med att inlösenkursen för preffar redan är förutbestämd vid investeringstillfället – och i regel inte ändras efter det – finns en risk att du går back på dina aktier om inlösenkursen är lägre än vad du köpte aktierna för och du ännu inte har fått ta del av några betydande utdelningar.

Av den anledningen är det viktigt att du håller dig uppdaterad om nyheter som rör bolaget, så att du hinner sälja av ditt innehav om bolaget meddelar en inlösen som skulle vara till din nackdel.

En bra tumregel är också att aldrig betala mer för en preferensaktie än summan för den lägsta inlösenkursen. På så vis undviker du risken att behöva lösa in dina aktier till en lägre kurs än vad du betalade för dem.

Preferensaktier vs stamaktier – vad är skillnaden?

Flera faktorer skiljer preferensaktier från vanliga stamaktier. Förtursrätten till utdelning är kanske den mest signifikanta – vilken i sin tur också gör att risk och potential avkastning ser annorlunda ut för preffar.

Som inledningsvis nämndes köps preferensaktier med förtursrätt till utdelning. Detta betyder att ägare av preferensaktier får ta del av sin del av bolagets utdelning innan något tillfaller de som har vanliga stamaktier.

Skulle bolaget behöva sänka sin utdelning är du bättre skyddad med preffar – men detsamma gäller också åt andra hållet. Gör bolaget en stor vinst och höjer utdelningen, får de med preferensaktier inte vara med och ta del av den. Den förutbestämda utdelningen för preffar är den som gäller – varken mer eller mindre.

Vidare är också den förutbestämda inlösenkursen också specifik för preferensaktier. Villkoren för preffar gör gällande att bolaget närsomhelst kan tvinga aktieägarna att lösa in – det vill säga sälja tillbaka – sin aktier till den fasta inlösenkursen.

Framförhållningen kan vara god, men beslut om inlösen kan också komma hastigt. Huruvida inlösen ska göras bestäms av bolagsstämman, vilka också kan ha rätt att ändra den förutbestämda inlösenkursen.

Sammanfattningsvis kan sägas att stamaktier ger full rätt att ta del av bolagets tillgångar, nuvarande vinster och framtida vinster (utifrån procentuell ägarandel i bolaget), medan preferensaktier endast ger begränsad tillgång i form av löpande, statisk utdelning.

Eftersom preferensaktier ger förtur till utdelning till en förutbestämd nivå, är risknivån något lägre. Samtidigt är också möjlig avkastning lägre eftersom de inte ger rätt att ta del av en eventuellt ökad vinst och utdelningstillväxt.

Lästips: Stamaktier, vad är det? – En definition och förklaring av stamaktier

Fördelar & nackdelar med preferensaktier

Är du intresserad av att investera i preferensaktier är det viktigt att känna till såväl fördelarna som nackdelarna med denna typ av aktier.

Fördelar

 • Ger förutbestämd, ofta mycket hög direktavkastning (5-10% är vanligt) som i regel betalas ut kvartalsvis
 • Förtur till utdelningar samt till kvarvarande kapital vid eventuell likvidation av bolaget
 • Hög direktavkastning ger starkt kassaflöde i din portfölj – bra förutsättningar för återinvesteringar och ränta på ränta-effekt
 • Lägre risknivå än i stamaktier

Nackdelar

 • Ofta relativt modest kursutveckling
 • Förutbestämd utdelning gäller – ingen rätt att ta del av en utdelningstillväxt, extra utdelningar eller ökande vinst
 • Ger lägre långsiktig avkastning än den man får i stamaktier
 • Kursutvecklingen känslig för höjda räntor och inflation
 • Aktierna omsätts i betydligt mindre skala än vanliga stamaktier – kan ge upphov till mycket volatilitet då börsen är skakig
 • Lägre röstvärde än A-aktier – ofta 1/10 rösträtt
 • Risk att gå back om inlösenkursen är understiger det pris man betalade för aktien

Varför ger bolag ut preferensaktier?

Emittering av preferensaktier är ett alternativ till att ge ut fler stamaktier, ta lån eller ge ut företagsobligationer. Varför ett bolag emitterar preffar beror ofta på dessa tre anledningar:

 • Redovisningsteknisk fördel: Preferensaktier faller under eget kapital – till skillnad från lån och obligationer vilka istället redovisas som skulder.Genom att ge ut preferensaktier får bolaget således in mer eget kapital i verksamheten – vilket både sänker företagets belåningsgrad och får en gynnsam effekt på viktiga nyckeltal.
 • Möjlighet till inlösen: Villkoren om en fast, förutbestämd inlösenkurs gör det enkelt för företaget som emitterat aktierna att närsomhelst köpa tillbaka dem och på så sätt ta tillbaka makt över verksamheten.
 • Ingen förfallodag: Preferensaktier påminner om obligationer, men en väsentlig skillnad finns – preffar har ingen förfallodag. I och med det kan preferensaktier i praktiken ses som ett evigt lån från aktieägarna till bolaget.Ett lån som betalas tillbaka när företaget önskar lösa in aktierna igen, vilket kan ske om 3 år, 10 år, 50 år eller mer.

Ger preferensaktier garanterad utdelning?

Nej, så är inte fallet. Det är lätt hänt att vaggas in i en falsk trygghet av det faktum att preffar ger förtur till utdelning, och att nivån på utdelningen är klubbad och klar sedan innan. Någon garanti för att man alltid får utdelning finns emellertid inte.

Även ägare av preferensaktier är exponerade för finansiella risker i företaget. Går bolaget dåligt kan ledningen närsomhelst besluta om att dra in utdelningen och/eller skjuta upp inlösen av preferensaktier.

Uppskjuten inlösen kan dessutom göras på obestämd tid – vilket i praktiken innebär att aktierna tappar värde och blir svåra att sälja av.

Viktigt att nämna är också att uppskjutna utdelningar ackumuleras som utestående utdelningar till vilka du som preferensaktieägare har rätt när bolaget återupptar utdelningarna. Äger du preferensaktier har du alltså rätt att få ut alla dina utestående utdelningar före stamaktieägarna tilldelas någonting.

Att ställa in utdelningar kan med andra ord bli en dyrköpt historia för företaget – i synnerhet då ett räntepåslag också ofta tillkommer. Fortfarande är du dock inte garanterad utdelning. Bolagsstämman har rätt att frångå ovanstående principer om det bedöms ligga i företagets bästa intresse.

Var uppmärksam på riskerna

Preferensaktier kan vara lönsamma investeringsalternativ med sin höga direktavkastning och förtur till utdelning. Riskfria är de dock inte. Precis som för vanliga stamaktier finns alltid en bolagsrisk och en marknadsrisk att ta med i beräkningen, men för preferensaktier finns också ytterligare risker att ta hänsyn till.

Underläge gentemot stamaktieägarna: Det lägre röstvärdet gör ägare av preferensaktier sårbara för att beslut fattas till deras nackdel. Preferensaktieägare må ha förtur till utdelningar och kapital vid likvidation, men det är stamaktieägarna som sitter på den mesta makten.

Investerar du i preffar ska du således alltid vara medveten om att det finns en risk för konflikt med stamaktieägarna.

Känsliga för ränteförändringar: Precis som obligationer är även preferensaktier känsliga för räntan. Värdet på preferensaktier ökar när räntan sjunker, och sjunker när räntan stiger.

Hittills har vi haft en långtgående sjunkande räntetrend – vilket alltså gynnat preffarna och ökat efterfrågan på dem – men efter år av minusräntor är det troligt att räntorna framgent kommer att vända uppåt.

Hur det faktiskt blir kan endast spekuleras om, men om du efter egen bedömning tror att räntorna kommer att stiga framöver bör du vara försiktig med preferensaktier.

Känsliga för inflation: Även detta är en likhet mellan preferensaktier och obligationer. Vid stigande inflation kräver investerare bättre avkastning för att det ska vara värt risken och för att kompensera för den del av avkastningen som äts upp av inflationen.

Tvingande återköp: Bolaget kan besluta sig för att köpa tillbaka alla preferensaktier om utvecklingen under en period har varit dålig, aktiekursen sjunkit och utdelningarna har behövt ställas in.

Istället för att återinföra utdelningarna när ekonomin börjar återhämta sig igen, köps de billiga preffarna tillbaka – vilket blir en förlustaffär för dig.

Ett sådant återköp är alltså inte samma sak som inlösen till en förutbestämd inlösenkurs.

Ingen garanterad utdelning: Denna risk har vi redan tagit upp, men den är värd att nämna igen. Förtur till utdelning och en förutbestämd nivå på utdelningen betyder alltså inte att du per automatik är garanterad utdelning.

Summa summarum

Inlösen av preferensaktier

 • Preferenskaktier emitteras med en förutbestämd inlösenkurs
 • Bolaget kan närsomhelst besluta om inlösen av preferensaktier
 • Inlösen kan göras på två sätt; inlösen med inlösenrätter, eller split med obligatorisk inlösen
 • Inlösenkursen anges ofta i en trappa, i vilken inlösenkursen sjunker med tiden
 • Undvik att gå back på inlösen – använd lägsta inlösenkurs som investeringstak. Det vill säga, betala inte mer än den lägsta inlösenkursen för en preferenskaktie

Preferensaktier

 • Ger förtursrätt till en förutbestämd, statisk utdelning som vanligen betalas ut kvartalsvid
 • Juridiskt sett en aktie, men många likheter med en obligation
 • Ofta mycket hög direktavkastning – ger bra kassaflöde och möjlighet till återinvesteringar
 • Känsliga för ränteläge och inflation
 • Förtursrätten innebär inte garanterad utdelning
 • Lägre röstvärde än stamaktier – ofta 1/10, vilket är i nivå med lång B-aktier
 • Ger ingen rätt att ta del av stigande vinst och utdelningstillväxt – sämre långsiktig avkastningspotential

Här hittar du mer info om preffaktier.