En webbsida om

Preferensaktier 2024

Preferensaktier är aktier som vid en aktieutdelning och en likvidation har företrädesrätt framför andra aktier såsom vanliga aktier (stamaktier). Preferensaktier ger företrädesrätt till bolagets tillgångar och vinst före stamaktier vid en eventuell konkurs eller likvidation.

 

Innehåll

⭐⭐⭐⭐⭐

Vi rekommenderar Avanza bank!

✓Årets nöjdaste sparare 10 år i rad

✓  Investera i aktier och fonder och mycket mer

Bäst Preferensaktier 2021 🥇

Preferensaktier, som ibland även kallas preffar, är en typ av aktie och ett sätt att finansiera bolag och deras tillväxt på. Det som är speciellt för denna typ av aktier är att det vanligtvis är en förutbestämd summa pengar som delas ut, i en bestämd frekvens, och att preferensaktieägarna har förtur vid utdelning, utbetalning och likvidation. Summan som delas ut är ofta konstant, vilket innebär att den inte ökar med tiden – oavsett hur det går för företaget.

De senaste åren har preferensaktier blivit allt mer vanligt förekommande på den svenska aktiemarknaden. I den här artikeln kan du läsa allt du behöver veta om vad preferensaktier är och vad det innebär för såväl preferensaktieägare som för bolagen som tillhandahåller dessa aktier.

Det finns även en kort beskrivning om vad som skiljer en preferensaktie mot, stamaktier och obligationer åt, och vad som är gemensamt för dessa investeringsformer.

Lista med Preferensaktier hos Avanza

At  Avanza  you can find this list. It also contains some interesting stocks. A link to Avanza can  be found here .

preference shares list 

De vanligaste frågorna om Preferensaktier

 • Vad är en preferensaktie?

En preferensaktie är en finansiell produkt som ger rätt till utdelning för ägaren, men kan lösas in likt en obligation om företagets ledning anser det vara nödvändigt. Preferensaktier ger förtur till utdelning. En preferensaktie skiljer sig från exempelvis en B-aktie såtillvida att den ger innehavaren förtur till utdelning samt återbetalning vid en eventuell likvidation. Dessutom ger den rösträtt vid bolagsstämman.

 • Hur fungerar en preferensaktie?

En preferensaktie fungerar på så vis att de handlas på börsen med en förutbestämd utdelning. Bolaget som emitterat dem kan beslutas sig för att lösa in dem till det på förhand fastställda inlösenpriset.

 • Varför skall man köpa en preferensaktie?

En preferensaktie skall man köpa för att de kan vara ett bra alternativ om man önskar bygga en utdelningsportfölj eller vill diversifiera sina investeringar. I och med att en preferensaktie har en förutbestämd utdelning så är den här typen av aktie bra om man vill investera långsiktigt och erhålla en ränta-på-ränta-effekt.

 • Hur köper man en preferensaktie?

En preferensaktie kan köpas via börsmäklare som erbjuder handel med finansiella produkter. Preferensaktier handlas på samma sätt som övriga aktier, på börsen.

 • Vilka preferensaktier är bäst?

Det är upp till investeraren att avgöra, se kompletta listor över preferensaktier för att göra ett bra val. När du köper preferensaktier så vill du ha en så hög utdelning som möjligt per satsad krona. Se till att välja de med högst direktavkastning.

 • Varför finns en preferensaktie?

En preferensaktie finns som ett komplement till företagsobligationer. De är mer flexibla än stamaktier ur företagets synvinkel. Stamaktier är vanliga aktier och har ofta hög hög direktavkastning. Preferensaktier finns till för att kunna få in mer kapital till ett bolag utan att ge ut fler aktier. Det går att likna preferensaktier vid en obligation, med den skillnaden att utdelningen är knuten till vinsten som bolaget gör.

 • Vad händer med direktavkastningen i en preferensaktie om kursen stiger?

Vad händer med direktavkastningen i en preferensaktie om kursen stiger? Eftersom utdelningen är fastställd på förhand för preferensaktier påverkas direktavkastningen negativt av kursuppgång. Om kursen stiger så minskar direktavkastningen.

 • När skall man köpa en preferensaktie?

En preferensaktie kan köpas om man vill ha en finansiell produkt som blandar både företagsobligationer och aktier. Om man har en investeringsportfölj som söker höga och konstanta utdelningar så bör man titta efter preferensaktier.

 • Hur säljer man en preferensaktie?

Hur säljer man denna typ av preferensaktie? Preferensaktier handlas på Stockholmsbörsen. De handlas och säljs precis som andra finansiella instrument. Preferensaktier sälja på samma sätt som vanliga aktier, på börsen.

 • Vad betyder ordet preferensaktie?

Ordet preferensaktie kommer från följande. Anledningen till att ordet ”preferens” återfinns i termen är att ägare till denna typ av aktier har företräde till stamaktieägare vid en potentiell konkurs, samt vid utdelning. Ordet kommer från engelskans “preferred” vilket betyder att föredra.

 • Varför emitterar företag en preferensaktie?

De emitterar en preferensaktie som ett komplement till företagsobligationer och aktier. Preferensaktier räknas som eget kapital. Företagsobligationer och lån räknas som skulder. Genom att emittera preferensaktier får ett bolag tillgång till kapital som förbättrar nyckeltalen och sänker belåningsgraden. Detta är en fördel redovisningstekniskt.

Bolag kan välja att ge ut preferensaktier med högre direktavkastning än vad räntor är för att lån. Att ge ut just preferensaktier innebär att bolaget tar in aktiekapital. Detta innebär att företaget blir mindre beroende av banker och  långivare. Genom att ta in mer aktiekapital förbättras även bolagets soliditet än om de tagit lån. Med bättre finanser kan företaget få en bättre kreditrating och detta kan leda till lägre räntor på befintliga lån.

Det finns ingen förutbestämd förfallodag. Det finns det för lån och obligationer. Emitterade preferensaktier kan därför ses som ett “evigt lån” som kan betalas tillbaka när bolaget vill, det vill säga när bolaget löser in aktierna.

Möjligheten att lösa in aktierna är också en fördel för de som emitterar aktier. Grundare eller majoritetsägare kan på sikt relativt enkelt “köpa tillbaka” sitt inflytande över bolaget till ett förutbestämt pris. Företagen gör detta för att hämta in kapital i utbyte mot fasta utdelningar och företräde till dessa.

 • Hur säkra är en preferensaktie?

På frågan om en preferensaktie är säkra eller inte så är svaret detta: det beror på företaget som emitterat dem. Preferensaktier ger dig som ägare förtur till utdelning. En preferensaktier är aldrig 100% säker. Även om man har förtur till återbetalning vid en likvidation, så händer det att innehavare av preferensaktier blir helt utan pengar.

 • Skillnaden mellan en preferensaktie och en stamaktie?

Skillnaden mellan en preferensaktie och en stamaktier (vanliga aktier) ligger främst i rangordningen för aktieutdelning, samt att preferensaktier kan lösas in av företagets ledning. Stamaktier väger tyngre i omröstningar men har inte samma garanterade utdelning.

 • Vad betyder en preferensaktie på engelska?

Översättningen av termen preferensaktie till engelska lyder ”Preferred Stock”. Preferred stock alltså, vilket enkelt översatt betyder föredragen aktie.

 • Vilka nackdelar finns med preffar?

De främsta nackdelarna med denna typ av aktier är om preferensaktien vid inlösen värderas högre än inlösenpriset av marknaden förlorar innehavaren mellanskillnaden. Avkastningspotentialen är begränsad i och med att den är förutbestämd.

 • Hur fungerar inlösen av en preferensaktie?

Inlösen på en preferensaktie fungerar som så att innehavaren av aktierna får ett på förhand bestämt belopp från bolaget om bolagsstyrelsen löser in preferensaktierna. Vi villkoren för preferensaktien står det vad som gäller. Ofta har bolaget rätt att lösa in preferensaktierna efter en viss tid och till en viss kurs.

 • Hur påverkar räntan preffar?

En vanlig fråga om en preferensaktie är hur räntan påverkar dessa. Svaret på detta är att när räntan går upp så sjunker i regel priset på preferensaktier och vice versa. Missa in vårt artikel om räntans påverkar på preferensaktier: Hur påverkar räntan preferensaktier?

 • Är en preferensaktie svår att sälja?

Är en preferensaktie svår att sälja? Svaret på den frågan är nej, inte nödvändigtvis. I och med att aktien handlas på börsen som andra noterade aktier så är det ingen skillnad och det finns ingen extra svårighet i detta. Däremot så kan det vara så att en del preferensaktier har låg likviditet och därmed vara svåra att sälja.

Du hittar mer läsning på våra gratiskurser: Aktieskola och Fondskola

 
 • Vad påverkar priset för en preffaktie?

Priset på en preffsaktie påverkas av såväl räntenivåer som inflation. Vid preferensaktieinvestering strävas det ofta efter en avkastning som är i linje med den avkastningen det hade kunnat innebära att ha pengarna i andra typer av placeringar, såsom på sparkonto eller vid utlåning till staten, plus ett ekonomiskt tillägg för den risken som tas med placeringen.

Kan man omvandla preferensaktier till stamaktier?

Ja, det händer att bolag erbjuder sina aktieägare att byta in sina preferensaktier mot stamaktier.

Kan man omvandla stamaktier till preferensaktier?

Ja, det kan man göra.

Förtur för preferensaktieägare

Preferensaktier ger alltså förtur till aktieutdelning och har ofta hög direktavkastning.  Att preferensaktieägare har förtur vid utdelning, utbetalningar och likvidation innebär att bolaget alltid ska betala ut pengar till dem innan exempelvis stamaktieägare får ta del av bolagets pengar. Detta blir en slags garanti för preferensaktieägarna om utbetalningar. Om bolaget inte skulle dela ut dessa pengar till preferensaktieägarna skapas en skuld till dem, ofta med hög ränta, som måste betalas ut av bolaget innan någon annan utdelning kan göras.

Även vid likvidation – när ägarna till bolaget inte längre kan, får eller vill fortsätta bedriva verksamheten – ska utbetalningar primärt göras till preferensaktieägarna. Eventuellt överskott delas därefter ut till bland annat stamaktieägarna.

De senaste åren har det blivit ett allt vanligare finansieringssätt inom bland annat fastighetsbolag. Anledningen till att ett bolag beslutar sig för att

använda denna typ av aktier som finansiellt medel för sin verksamhet kan bland annat vara att de inte har möjlighet, eller inte vill, låna pengar av banken för detta ändamål.

Det kan också handla om att bolaget vill göra en investering av något slag utan att gå in med eget kapital i köpet, och därmed lånar en viss summa av pengarna från banken och använder sig av denna typ av aktier för att finansiera resterande egna kostnader.

Ibland beskrivs preferensaktier som en kombination mellan stamaktier och obligationer. Utdelningen som görs är ofta högre än utdelning som görs för obligationer, samtidigt som risken med preferensaktier ofta är lägre än den som kan finnas för stamaktier som oftare har hög risk.

Du kan läsa lite längre ner vad stamaktier är om du är osäker.

Vad är risken med preferensaktier?

Den största risken med preferensaktier är att aktiekursen kan rasa kraftigt om utdelningarna uteblir. Hela syftet med en preferensaktie är oftast för innehavaren av preferensaktierna att få aktieutdelning. Det ska väldigt mycket till om ett bolag ska ställa in dessa utdelningar.

Innehavare av preffarna står först i kön

Äger man en preferensaktie så står man först i kön bland fordringsägarna. Det innebär att om bolaget skulle drabbas av en mycket allvarlig kris och till och med gå i konkurs. Så har innehavare av en preferensaktie rätt att vara bland dom första i kön när det gäller att få tillbaka sina pengar. Därmed anses risken för en preferensaktie vara i nivå med en obligation.

Risk och preffar

Preferensaktier kan också backa i kurs. Känn dig inte alltid automatiskt helt trygg med preffarna. Även om risken är lägre för preferensaktier än med stamaktier så kan det fortfarande gå ner ordentligt. Röstkontrollen vid bolagsstämman sitter också hos stamaktieägarna och det är rätt stor risk att bolaget väljer återköp i stället för preferensutdelningar. Detta kan leda till en förlust för preferensaktieägarna. Något motsvarande sker med en företagsobligation som många felaktigt hävdar har likvärdig risk som preferensaktier.

Preferensaktier rör sig annorlunda

Kursen på preferensaktier rör sig i regel inte på samma sätt som kursen för stamaktier. Vanliga aktier påverkas mycket mer av marknaden och den ekonomiska utvecklingen för företaget. Denna typ av aktier är mer kopplat till övriga typer av investeringarnas utveckling. Om räntan exempelvis rör sig kraftigt uppåt så blir ju investeringar i preferensaktier mindre attraktiva och då kan kursen sjunka.

Mycket ovanligt med inställd utdelning

Att utdelningarna för preferensaktier ställs in är mycket ovanligt. När det gäller stora börsbolag så händer det i regel inte. Men för mindre bolag som drabbas av tillfälliga kriser så kan det hända. Detta brukar få förödande konsekvenser för värdet på preferensaktier. Rådet är att hålla kvar i sina investeringar om detta händer. Ofta sker det en snabb återhämtning, så länge bolaget inte går mot konkurs. Tilliten till preferensaktier kan dock minska och detta kan synas i kursen och ta längre att återhämtar sig ifrån.

Preferensaktieindex – Ett index som speglar Preferensaktiers utveckling på börsen

Here I have gathered the prefs on the stock exchange today and made an index of it. It is updated weekly here.

preference stock index

Finansiering av bolaget

Denna typ av aktier innebär en finansiering av bolaget, där preferensaktieägaren äger andelar av bolaget. Detta gynnar både bolaget, som får tillgång till ekonomiskt kapital av preferensaktieägarna, samtidigt som det gynnar preferensaktieägarna genom att de får ta del av utdelningar som görs av bolaget.

preffar 

Vad innebär preffar (preferensaktier) för bolaget?

För bolaget innebär preffar bland annat följande:

 • Aktiekapital: Det ekonomiska kapitalet som preferensaktieägarna bidrar med blir till aktiekapital för bolaget. Det innebär bland annat att kapitalet kan fungera som ett slags lån när bolaget ska göra en investering av något slag. Om det är en större investering som ska göras kan bolaget ta ett banklån, samtidigt som resterande summa som behövs för investeringen betalas av preferensaktier.På så sätt behöver bolaget inte investera med eget, befintligt, kapital, utan gör investeringar av lånat aktiekapital istället.Till lånen som görs – både av banken och av preferensaktieägarna – tillkommer en ränta. Räntan från banken är ofta lägre än räntan från preferensaktieägarna, men då det sällan går att låna 100 procent av en investeringssumma från banken blir det nödvändigt att låna av preferensaktieägare istället. Den totala finansieringskostnaden blir sedan den gemensamma räntesumman för lånen som gjorts, både av banken och av preferensaktieägarna.
 • Större flexibilitet vid utbetalningar: Med denna typ av aktier får företag en större flexibilitet när det gäller utbetalningar till preferensaktieägarna. När en utbetalning sker kan variera lite utan att det innebär någon direkt intressekonflikt mellan bolaget och preferensaktieägarna. Om en utbetalning inte skulle ske är det inte synonymt med risk för konkurs för bolaget, däremot betraktas frånvaron av utbetalning som ett belopp som finns till godo.I och med att preferensaktier ska delas ut i första hand vid utbetalningar innebär det att beloppet kommer vara innestående tills det betalats ut. Om utbetalningen dröjer kommer en ränta läggas på summan, vilket innebär ökade utgifter för bolaget. Detta vill gärna undvikas av företag, vilket gör att de försöker se till att utbetalningar görs när de ska göras.
 • Investerare: När ett bolag använder sig av dessa aktier kan det vara ett sätt att göra investerare intresserade av verksamheten. Om ett bolag exempelvis strävar efter expansion av något slag, till exempel genom att utöka sin verksamhet, kan investerare vilja vara delaktiga i den processen. Om det dessutom är kapitalvaror som investeras i, vilka innebär en kontinuerlig tillväxt, kan det ses som ett säkert sätt att investera sitt kapital på.Genom att investera i något konkret som har ett värde blir det också en form av försäkran för investeraren vid eventuell konkurs, då återbetalning av det investerade värdet med större sannolikhet kommer kunna betalas tillbaka.

Stamaktier och preferensaktier, vad är skillnaden?

Stamaktier är en vanlig aktietyp som innebär att aktieägaren köper andelar i ett bolag, vilket sedan används som aktiekapital av bolaget. Som stamaktieägare kan man bland annat få ta del av företagets vinster vid utdelningar. Det finns olika typer av stamaktier som ingår i olika serier, vilka kallas för A, B, C och D. Vilka villkor som gäller för stamaktieägarna och för aktiebolaget kan variera beroende på vilken serie aktierna tillhör. Detta är en primära skillnaden mellan preferensaktier och stamaktier.

Skillnaden mellan Stamaktier och Preferensaktier 

Skillnaden mellan Stamaktier och Preferensaktier

Vad är obligationer?

Obligationer innebär att man lånar ut pengar till ett bolag, företag, kommun eller stat. Lånen sker vanligtvis över flera års tid och till den utlånade summan tillkommer ränta för exempelvis bolaget som har lånat pengar. En vanlig typ av obligationer är vad som kallas för kupongobligationer, där både nominalbeloppet och periodiska utbetalningar ska göras av låntagaren till långivaren.

Vad är gemensamt för preferensaktier, stamaktier och obligationer?

Det som är gemensamt för preffar, stamaktier och obligationer är att alla tre innebär en kapitalinvestering i en verksamhet av något slag, där kapitalinvesteringen gör så att aktie- och obligationsägarna har rätt till utdelning från verksamheten som har investerats i.

Vad skiljer preferensaktier, stamaktier och obligationer åt?

Det som skiljer preferensaktier, stamaktier och obligationer åt är både hur investeringen som görs förstås och hur utdelningarna sker. När det gäller aktier ses investeringen ofta som ett delägarskap, medan vid obligationer betraktas investeringen snarare som ett lån. Det kan också förekomma skillnader i hur ofta utdelningarna görs, och hur summan för dessa utbetalningar beslutas om. Vid preferensaktier beslutas ofta utdelningssumman på förhand och är stabil över tid. Vid stamaktier kan utdelningssumman vara mer direkt avhängig av verksamhetens vinst eller förlust.

Tintu-Mon - Cobra Tower - När skall man köpa preferensaktier

När det kommer till utdelning har preferensaktieägare förtur, och får alltså utbetalningar från bolaget innan stamaktieägarna. Utdelningen för preferensaktieägare är dessutom ofta högre än den för stamaktieägare.

Det som skiljer preferensaktier och obligationer åt är att de första förstås som aktiekapital, medan obligationerna förstås som ett lån och därmed en skuld. Det påverkar bland annat hur bolagets eller verksamhetens balansräkning och dess skuldsättning.

Preferensaktier kan, av företaget, ses som mer flexibla än exempelvis obligationer. Detta beror bland annat på räntesättningen: Vid obligationer måste ränta alltid betalas ut, då obligationsägarna annars kan begära att företaget sätts i konkurs, medan vid denna typ av aktier kan preferensaktieägarna inte begära att företaget sätts i konkurs på samma sätt – däremot är företaget skyldiga att göra utbetalningar till preferensaktieägarna i första hand när utbetalningar görs.

Om utbetalningarna inte skulle göras till preferensaktieägarna betraktas det som ett innestående belopp och bolaget kan inte betala ut några pengar förrän utbetalningarna till dessa har gjorts. Till det innestående beloppet tillkommer även ränta, vilket på längre sikt kan bli väldigt dyrt för bolaget.

När en person har stamaktier är det vanligt förekommande att personen får rösträtt inom bolaget, och ofta är röstandelarna fler per person för stamaktieägare jämfört med röstandelarna som preferensaktieägarna får. I vissa fall kan stamaktieägarna få exempelvis tio röster per aktie, medan preferensaktieägarna får en röst per aktie.

preferensaktier Inlösen 

Inlösen (kurs) – Kan bolaget köpa tillbaka preferensaktier?

Vilka villkor som gäller för preferensaktiers möjlighet att köpa tillbaka preffar (inlösen) kan skilja sig åt, både mellan bolag och mellan aktier. Vad som gäller ska stå angivet i de villkor som finns för preferensaktierna ifråga, där ska det framkomma information om allt du behöver veta.

Det är vanligt förekommande att det finns speciella trappor eller inlösenkurser som gäller vid inlösning av denna typ av aktier. Det kan till exempel innebära att bolaget har rätt att köpa tillbaka aktien för 15 procent högre summa än vad preferensaktieägaren köpte den för (inlösenkurs), eller att bolaget kan köpa tillbaka aktien för samma summa som den såldes för efter tio år. I andra fall kan inlösenkursen vara lägre än vad aktien kostade.

I en del fall kan bolaget ha rätt att köpa tillbaka sina preferensaktier, vilket också innebär att preferensaktieägaren har en skyldighet att lösa in sina aktier mot återbetalning. Förutsättningen för att detta ska ske är dock att bolaget har en innestående vinst, vilken de kan använda till ändamålet. Vinsten beräknas alltid efter att utbetalningar har gjorts till både aktieägarna och eventuella långivare. I det avseendet är dessa aktier  att betrakta som tidsbegränsade aktier, men i praktiken fungerar det ofta annorlunda. Det är vanligare förekommande att bolagen låter sina preferensaktier ägas av utomstående parter, snarare än att de köper tillbaka dem.

Oavsett vilka villkor det är som gäller för preferensaktier kan det vara en god idé att vara uppmärksam på bland annat inlösenkurs när man handlar preffar, så att man har koll på hur det fungerar på det specifika bolaget och med den specifika aktien.

Här nedan ser du inlösenkurser för olika preferensaktier:

Senaste Inläggen

Vad händer om bolaget går i konkurs?

Om bolaget där man har preffar skulle gå i konkurs strävar bolaget efter att återbetala det belopp som preferensaktieägaren har investerat i verksamheten. Att utbetalningarna primärt görs till preferensaktieägarna gäller även vid konkurs, där preferensaktier återbetalas innan någon återbetalning görs till stamaktieägarna. Däremot betalas lån till obligationer av före utdelningar görs till preferensaktieägare.

Artikeln om preferensaktier innehåller också samarbetslänkar med Avanza Bank och Nordnet. Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka det investerade kapitalet. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka dina pengar. På denna webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar på bästa sätt. Läs gärna mer om olika aktier och fonder på vår hemsida. 

Preferensaktier är alltså en typ av värdepapper som för gemene man kan vara svår att helt förstå då produkten är något mer komplicerad än traditionella aktier och fonder. Men vad är preferensaktier, eller en ”pref” eller ”preffar” som de ibland kallas på diverse internetforum? Detta är en fråga som många med ett färskt intresse för aktier och värdepapper ställer sig och svaret är inte helt solklart då denna produkt är något mer komplicerad än en traditionell stamaktie.

För en person som är intresserad av att handla värdepapper är det väldigt viktigt att förstå hur den finansiella tillgången man vill göra affärer med är konstruerad. Detta är något som framgår hos alla börsmäklare som ber sina kunder att genomföra ett mindre test för att säkerställa att de förstår grundprinciperna rörande mer avancerade värdepapper innan de tillåts handla med dem i sin depå. Denna artikel syftar till att tillhandahålla en ingående förklaring om vad en preferensaktie faktiskt är och hur du som investerare kan använda dig av denna tillgångstyp för att förbättra den avkastning du får när du investerar på börsen. Läs vidare för att lära dig mer.

Historisk småsparande

Sedan lite drygt 50 år tillbaka i tiden har det varit ganska enkelt att som privatperson handla med värdepapper i olika börsnoterade företag i Sverige. Bankerna hade avdelningar dit privatpersoner själva kunde gå och begära att banken skulle köpa några aktier i ett börsnoterat bolag med deras sparade kapital. Genom att köpa aktier i ett företag kunde småspararen få bättre avkastning på sina pengar än vad som var möjligt om pengarna hölls på ett räntebärande bankkonto, detta trots att dåtidens räntor var signifikant högre än vad som är fallet i skrivande stund. Tyvärr var det inte särskilt många småsparare som aktivt köpte aktier men möjligheten fanns där. Många valde istället tryggare alternativ så som sparkonto eller i vissa fall en traditionell sparbössa där avkastningen helt uteblir.

Preferensaktier
Preferensaktier

Investera i statsobligationer

En annan investeringsform som var vanligt förekommande var statsobligationer. Många medborgare tog sitt sparade kapital och handlade statsobligationer, en typ av värdepapper som innebär att man ger staten ett lån. Staten ställer nämligen ut statsobligationer för att bekosta sina aktiviteter när skatteintäkterna inte räcker till, kanske i samband med ett pågående krig vilket var fallet under andra världskriget men de kan även användas för att betala av på statsskulden eller täcka andra utgifter. Med andra ord tar staten ett lån från de personer som köper de utställda statsobligationerna, ett lån som kommer att betalas tillbaka innan ett förutbestämt datum. Löptiden, det vill säga den tid det tar innan pengarna återbetalas varierar mellan några få månader och tiotals år.

Beteendeförändring

Både räntesparande på ett bankkonto, men framförallt statsobligationer, har traditionellt sett haft ett starkt rykte om att vara en säker investering. Amerikanska statsobligationer anses vara den säkraste investeringen som existerar enligt många skolböcker. Men med hjälp av den tekniska utvecklingen som tagit form under de senaste två decennierna har allmänhetens intresse för att investera i andra värdepapper än statsobligationer tilltagit allt mer.

Detta som en konsekvens av den ökade tillgängligheten som tillkommit i form av nätmäklare vars produkter tenderar att vara både lättillgängliga och förmånligt prissatta samtidigt som gemenemans intresse och kunskap om privata investeringar ökat. Nu mera är det vanligt att man hör en grupp kollegor prata aktier i lunchrummet eller att enskilda individer deltar i diskussioner på diverse forum online där olika åsikter och idéer kring finansiella investeringar är ämnet.

Företagsobligationer

Det är dock inte uteslutande stater som kan ställa ut obligationer för att finansiera sina utgifter. Många stora företag som har ett behov av att täcka en investering behöver ofta ta in så mycket kapital att ett traditionellt banklån inte är möjligt, detta som en konsekvens av att det helt enkelt rör sig om för mycket pengar. Ett alternativ till att låna pengar är så klart att företaget ställer ut fler aktier. Men genom att ställa ytterligare aktier späs den framtida avkastningen till ägarna ut då den vinst som genereras i framtiden måste fördelas över fler aktier och som en konsekvens av det blir utdelningen per aktie lägre.

Så genom att ställa ut företagsobligationer tar företagen ett lån från andra källor än den traditionella banken och ett lån måste så klart betalas tillbaka enligt de förutbestämda villkoren vilket i vissa fall kan vara en börda och inte särskilt flexibelt. Men eftersom de yrkesmän som är verksamma inom finans är talangfulla och uppfinningsrika har de kommit fram med ytterligare ett substitut till företagsobligationer som kan användas för att införskaffa ytterligare likvida medel för ett företag som önskar investera i diverse projekt. Detta substitut är så klart preferensaktien vilket ger företaget ökad flexibilitet i förhållande till de traditionella obligationerna.

 

Ett exempel – SAS Preferensaktie

En preferensaktie benämns ibland som en ”pref aktie” och för att bilda en bättre bild av vad detta faktiskt är följer nedan, i detta stycke, en förklaring där vi använder det nordiska flygbolaget SAS pref aktie. Genom att studera den kan vi gå igenom hela livscykeln för en preferensaktie vilket gör medför att förståelsen för denna typ av värdepapper ökar.

Det norden baserade flygbolaget har en lång historia av att befinna sig i olika kriser och man har brottats med flera olika hot mot företagets existens och andra problem, både interna och externa. Exempelvis har personalen väldigt ofta varit ute i strejk samtidigt som volatila oljepriser medfört att det har varit problematiskt att sätta en pålitlig budget.

Villkor SAS

När SAS styrelse tog beslutet att ställa ut en preferensaktie som skulle göras tillgänglig på Stockholmsbörsen beslutade de att den skulle ge en utdelning till ägarna på kvartalsbasis. Beloppet som skulle delas sattes till 12,5 kronor fram till och med det första kvartalet 2019. Med andra ord kunde de framtida innehavarna förvänta sig en årlig utdelning motsvarande 50 kronor om de ägde en av SAS preferensaktier. Därefter skulle utdelningen öka med 1.25 kronor per kvartal och år till dess att varje pref erhöll 18.75 kronor vilket skulle ske 2023. Samtidigt beslutades det att inlösenpriset, det pris som styrelsen kan tvångsinlösa de utställda preferensaktierna till om det skulle anses vara nödvändigt, initialt skulle uppgå till 600 kronor fram till och med det första kvartalet 2018 då inlösenpriset enligt villkoren skulle vara 525 kronor.

Varför valdes preferensaktier?

Det passade bra för SAS, vilka som sagt hade en något svajig finansiell historia, att öka sin likviditet genom att använda sig av denna typ av finansiell produkt. Varför då? Jo, för om bolaget försätter sig i en situation där de tillfälligt inte klarar av att betala den utdelning de är erlagda att betala till innehavarna kan de nämligen skjuta upp utbetalningsdatumet utan att riskera att bolaget försätts i konkurs av diverse långivare. Givetvis är det inte helt kostnadsfritt att ta till denna åtgärd utan en hög ränta tillkommer som kompensation till innehavarna men det är självklart ett bättre alternativ än att företaget försätts i konkurs.

I SAS fall innebar en fördröjd utbetalning till preferens innehavarna att de tvingades räkna upp beloppet som inte betalats ut med hela 20 procent per år. Och om inte det vore ett tillräckligt starkt incitament att betala sina preferensinnehavare i tid, så tillkommer dessutom haken att ingen utdelning fick delas ut till stamaktieägarna innan hela beloppet betalats ut till de personer som ägde preferensaktierna. Att stamaktieägarna har lägre prioritet är fallet för samtliga preferensaktier.

Handel SAS pref

Preferensaktier lanserades som förväntat och handeln pågick på börsen under flera år fram tills det att SAS styrelse beslutade sig för att lösa in 4.9 miljoner preferensaktier. Det motsvarade drygt 70 procent av de då existerande beståndet. Den underliggande orsaken till beslutet var att aktiekapitalet skulle minskas och enligt villkoren löstes det uttalade antalet in till inlösenskursen 525.00 kronor samt 1.25kr per pref för den upplupna preferensutdelningen. Inlösendatum sattes till 9 februari 2018 vilket medförde att den sista handelsdagen på Stockholmsbörsen var 7 februari.

Senare samma år kom nyheten att de kvarvarande preferensaktierna hos SAS även de skulle lösas in efter att styrelsen återigen hade tagit beslutet att minska det utestående aktiekapitalet vilket, enligt det pressmeddelande SAS släppte när de förmedlade nyheten till allmänheten, var en del av deras långsiktiga plan att lösa in alla utestående preferensaktier vilken som sagt började verkställas i det första kvartalet 2018.

”Denna obligatoriska inlösen av återstoden av preferensaktierna avslutar processen med inlösen av preferensaktier som vi inledde tidigare i år. Jag vill tacka preferensaktieägarna för deras stöd sedan 2014.” säger Torbjørn Wist, CFO.”

Inlösen preferensaktien

I november när nyheten släpptes om att den återstående andelen skulle lösas in värderade börsen värdepappret till 538 kronor vilket var högre än inlösenkursen som precis som tidigare var 525 svenska kronor plus den upplupna utdelningen motsvarande 4,17 kronor. Totalt alltså 529,17 kronor per enhet vilket var 1,6 procent lägre marknadens dåvarande värdering. Som en konsekvens av det skulle ägarna alltså gå miste om 1,6 procent av sin avkastning i fall inlösningsdatumet var det samma som det datum offentliggörandet skedde.

Detta är en av de risker som är kopplade till att äga preferensaktier, inte bara i SAS utan i allmänhet eftersom löptiden för denna typ av finansiella produkter inte är förutbestämd och således kan värdeförändringar komma snabbt och våldsamt när marknaden genom fri handel korrigerar värdet på värdepappret för att den nya informationen ska avspeglas i priset.

Skillnad mellan preferensaktier och obligationer

Som nämnt tidigare så är det viktigt att förstå hur olika finansiella produkter fungerar innan man börjar handla med dem och därför bör man som investerare ställa sig frågan, vad är egentligen skillnaden mellan en obligation och en preferensaktie? Denna fråga är viktig att besvara för att undvika kostsamma misstag vilket ofta är följden av att inom den finansiella världen inte noga läsa in sig på de produkter man som investerare väljer att inkludera i portföljen. Professionella investerare är givetvis införstådda med detta då de handskas med finansiell risk på en daglig basis men för småspararen är skillnaden mellan olika tillgångstyper inte lika glasklar.

Preferensaktier skiljer sig inte på något sätt från andra finansiella produkter i termer av att de har ett värde som baseras på ett företags förväntade framtida avkastning eller ett derivat vars värde bygger på hur den underliggande tillgången värderas. Preferensaktiers underliggande värde deriveras från värdet på företaget som ställt ut den. Men det finns skillnader mellan denna typ av tillgångar och obligationer vilka är viktiga att förstå innan man som investerare inkluderar dem i sin portfölj.

Fördelar för bolaget

När ett företag ställer ut en obligation blir det en skuld som företaget måste bära på sin balansräkning. Men genom att istället för att ställa ut företagsobligationer använda sig av preferensaktier kan skuldsättningen begränsas, detta som följd av att de pengar som ett företag kan inkassera genom detta alternativa tillvägagångssätt hamnar på debetsidan i balansräkningen och räknas således som aktiekapital snarare än som ökad skuldsättning. Fördelen som ett företag kan tillgodoräkna sig genom att använda preferensaktier som finansieringsmetod istället för att ställa ut en företagsobligation är ligger i flexibiliteten vid räntebetalningen.

Räntebetalningar

Om ett företag ställer ut en företagsobligation men av någon anledning inte är kapabelt att betala den ränta som de har åtagit sig att tillhandahålla obligationsinnehavarna kan dessa begära företaget i konkurs vilket givetvis vore katastrofalt. Skulle så vara fallet så sitter företaget och dess aktieägare i en riktigt knivig situation då företagets existens hotas och investerarna riskerar att förlora allt det kapital de har investerat i affärsverksamheten. Anledningen till det är att obligationsinnehavarna har företräde till de tillgångar som återfinns i bolaget när ett konkursbo ska fördelas mellan de olika intressenterna. Det samma är så klart fallet om företaget hade haft ett banklån som de inte kan betala, då har banken företräde i förhållande till aktieägarna att ta del av konkursboet för att täcka värdet på det utlånade beloppet.

Preferensaktier, ett alternativ till företagsobligationer

Eftersom ett företag som inte kan betala den ränta de är skyldiga att betala sina obligationsinnehavare har finansproffsen kommit fram med ett substitut i form av preferensaktier. Givetvis kan företaget inte helt utan konsekvenser ignorera att betala den förutbestämda utdelningen till ägarna av dess preferensaktier, men i riktigt hårda tider där likviditeten är svag finns alternativet vilket som tidigare nämnts ökar företagets finansiella flexibilitet. Om företaget för stunden inte klarar att bära kostnaden av att betala ut räntan till ägarna av preferensaktier kan dessa inte begära företaget i konkurs vilket obligationsinnehavare har makten att göra. Men räntekostnaderna ökar snabbt och det kan bli dyrt om utdelning uteblir och som alla med ett litet intresse för pengar och finans vet så är ränta på ränta effekten både en investerares bästa vän och en potentiell fiende. Men att överleva och betala ut det innestående beloppet när likviditeten har återhämtat sig och blivit starkare är givetvis ett bättre alternativ än att låta hela affärsverksamheten försättas i konkurs och riskera att förlora alla de investeringar som gjorts av aktieägarna.

Preferensaktier utdelning

En finansiell produkt är ett värdepapper som ägaren förväntar sig få positiv avkastning från. Det finns flera olika typer av värdepapper. De mest klassiska är statsobligationer och vanliga aktier men allt eftersom finansindustrins kreativitet har tilltagit så har utbudet av olika mer komplexa värdepapper tillkommit. De personer som besitter värdepapper äger så klart rätten till den avkastning som genereras. Att investera i tillgångar som genererar en årlig avkastning och återinvestera utdelningen är en populär och beprövad investeringsstrategi och olika typer av värdepapper genererar skilda typer av avkastning

Den vanligaste typen av värdepapper, traditionella aktier, genererar ofta utdelning till ägarna vilket är ett sätt att låta aktieägarna tillgodoräkna sig delar av vinsten som företaget gjorde under den föregående perioden. Detta givet att företagets ledning beslutar sig för att dela ut delar av vinsten till aktieägarna istället för att investera i nya projekt som i framtiden förhoppningsvis kan generera ytterligare avkastning på kapitalet. Även preferensaktier har utdelning till ägaren, och det är i utdelningen som en av avvikelserna från de traditionella aktierna återfinns. Preffars utdelning har nämligen högre prioritet och således kan förslagsvis den som är intresserad av utdelningsaktier kanske snegla lite extra på denna typ av investeringar.

Utdelning till Innehavarna

När får ägarna sin utdelning? Är det samtidigt som ägare till stamaktier eller skiljer sig datumen åt? Detta är vanliga frågor och här återfinns en stor skillnad mellan de två olika typerna av aktier. Börsnoterade bolag delar i de allra flesta fall ut överskott till sina aktieägare i form av utdelningen på årlig basis även om det i vissa fall sker mer frekvent. Många utdelningsinvesterare försöker ofta hitta de aktier på börsen som delar ut oftare, framför allt om de lever enbart från utdelningen och således många gånger är beroende att få nya likvida medel mer än en gång per år.

Standarden för utdelningen till innehavare av preferensaktier är dock annorlunda från hur företagen delar ut till de investerare som äger stamaktier. För majoriteten av de preferensaktier som handlas på Stockholmsbörsen sker nämligen utdelning till ägarna på kvartalsbasis, det vill säga att innehavarna får ta del av utdelningen var tredje månad till skillnad från stamaktieägarna som vanligtvis får sin beskärda del av vinsten en gång per år. Eftersom utdelningen kommer in på värdepappersdepån med jämnare mellanrum är det många vars strategi bygger på att handla utdelningsaktier som väljer att inkludera preferensaktier i sina portföljer och på så sätt få en förbättrad likviditet att röra sig med.

Men det finns så klart risker som är sammankopplade med produkten så som exempelvis inlösen. Läs vidare för att lära dig mer om vad inlösen preferensaktier faktiskt innebär och varför det är viktigt att förstå konceptet samt ha det i åtanke innan du som investerare väljer att köpa denna typ av finansiell produkt.

Risk preferensaktier

Preferensaktier är en speciell finansiell produkt som precis som alla andra är sammankopplade med en risk. Olika derivatprodukter och optioner har sin risk enbart i värdeutvecklingen som sker i produkten. Ofta upplevs risken som högre i derivatprodukter än räntebärande papper, detta då dessa produkter i allmänhet är mer volatila vilket innebär att värdet fluktuerar med än i mer konservativa värdepapper. Risk preferensaktier och stamaktier återfinns dessutom i att potentiell utdelning uteblir om det underliggande företaget inte gör någon vinst eller att ledningen av någon annan anledning bestämmer sig för att inte dela ut pengar till aktieägarna.

Potentiellt lägre utdelning

Som ägare av en preferensaktie har investeraren rätt till att utdelning före ägare av stamaktier vilket medför att en utdelningsinvesterare kan läsa in sig på de tillgängliga preferensaktierna som går att handla. Men till följd av att det belopp som ska delas ut bestäms när värdepappret ställs ut finns det en risk att en investerare går mist om ökningar av utdelningen om det skulle beslutas från ledningen att utdelningen till aktieägarna ska höjas. Men denna risk kan i vissa fall vara värd att ta då det finns andra fördelar med preferensaktier gentemot de traditionella stamaktierna.

Att investera i preferensaktier

Hur vida det är värt risken är helt och hållet upp till den enskilda investeraren att besluta men det är alltid bra att veta att olika alternativ finns tillgängliga för den som är intresserad av att investera i flera olika finansiella produkter. Utöver det faktum att det belopp som delas ut är förutbestämt och du som investerare således riskerar lägre utdelning än vad som ges till stamaktieägarna finns det andra risker förknippade med preferensaktier. De kan nämligen lösas in av företaget om styrelsen anser att det skulle gynna företaget eller om de anses vara en nödvändighet. I nästa stycke lär du dig mer om hur inlösen preferensaktier fungerar och hur det fungerar.

Inlösen preferensaktier

När man som investerare först blir intresserad av att involvera denna modifierade typ av aktier i sin investeringsstrategi lär man sig tidigt att preferensaktier inlösen är något som skiljer dem från traditionella stamaktier. Har man inte tidigare handlat med exempelvis optioner och terminskontrakt kan detta begrepp vara helt nytt, men väldigt viktigt att läsa in sig på ordentligt för att undvika oväntade överraskningar om man bestämmer sig för att inkludera denna typ av värdepapper i sin portfölj. När ett terminskontrakt ställs ut ger det säljaren möjlighet att i framtiden köpa en given vara till ett förutbestämt pris. Beroende på om terminskontraktet är utställt i Amerika eller i Europa varierar det när transaktioner genomförs, men gemensamt för båda är att då löptiden når sitt slut genomförs en slutgiltig transaktion.

Skillnad terminskontrakt och preferensaktier

Den viktiga poängen här är att terminskontraktet, eller ”futures” kontraktet som det också refereras till, har ett givet datum då det löses in. På denna punkt återfinns en av de främsta skillnaderna mellan terminskontrakt och preferensaktier inlösning. Inlösen preferensaktier sker när styrelsen i det bolag som ställt ut den beslutar sig för att de företaget befinner sig i en situation där de behöver eller på annat sätt drar fördel av att lösa in preferensaktierna de har utestående. Med andra ord finns det inte något uttalat slutdatum vilket är oerhört viktigt att ha i åtanke när man som investerare väljer att börja handla denna finansiella produkt. Men varför är det så viktigt att ta inlösen i beaktning när man frågar sig, vad är preferensaktier?

Anledningen till att man måste ha inlösen preferensaktier i åtanke är att en stor preferensaktier risk återfinns i att en styrelse när som helst kan besluta sig för att lösa in dem av olika anledningar. Om de personer som handlat med dem inte har tagit det i beaktning riskerar de hela tiden att deras tillgång köps löses in till den på förhand fastställda inlösenkursen. Om denna kurs är lägre än värdet på tillgången gör ägaren en förlust som motsvarar mellanskillnaden mellan marknadens värdering, det vill säga det pris som produkten handlades för på börsen, och inlösenpriset. Om detta skulle hända minskar den avkastning som investeraren får på sina investeringar vilket givetvis är raka motsatsen till vad denna önskar. Är du intresserad av aktier så kan du kika in på vår systersida: Bästa aktierna

Den främsta skillnaden

Detta är alltså en av de främsta skillnaderna mellan en traditionell stamaktie och en pref. En stamaktie som ställs ut av ett företag och handlas på börsen kan inte återkallas. Om ett företag önskar minska antalet utestående aktier har de bara ett alternativ och det är att köpa tillbaka dem från de personer, fonder eller andra aktörer på de finansiella marknaderna som kan tänkas äga dem. Med andra ord, den som äger en stamaktie riskerar inte att helt plötsligt bli av med delar av sina tillgångar under börsvärdet som en konsekvens av att det utställande bolagets styrelse beslutar sig för att lösa in dem.

preferensaktier