hur beskattas preferensaktier

Hur beskattas preferensaktier?

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Preferensaktier beskattas på samma sätt som vanliga stamaktier – det vill säga 30% på utdelningar samt med schablonskatt alternativt vinstskatt  beroende på vilken typ av handelskonto man använder.  Här finner du en enkel guide till hur beskattningen ser ut för ISK, kapitalförsäkring samt depåkonto. 

Handel med preferensaktier kan skötas genom ett aktiekonto (även kallat depåkonto), ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring – precis på samma sätt som handel med vanliga stamaktier. Dessa tre kontotyper har flera villkor och variabler som skiljer dem åt, men främst handlar det om hur du som investerare beskattas för ditt innehav. Så hur beskattas preferensaktier?

I den här artikeln kikar vi närmare på hur val av kontotyp påverkar beskattning av preferensaktier, vilken kontotyp som oftast är mest lönsam samt vad som gäller vid köp av utländska preferensaktier. Men först ut – en snabb genomgång av vad preferensaktier egentligen är.

Preferensaktier är aktier  – men liknar obligationer

Så är det – preferensaktier definieras rent juridiskt som aktier, men i praktiken är de snarare mer lika företagsobligationer.

Följande är utmärkande för preferensaktier:

  • Ger förtursrätt till utdelning – vilket innebär att utdelning till preferensaktieägare alltid ska prioriteras framför utdelning till stamaktieägare. Förtursrätten gäller även om bolaget skulle gå i konkurs, då ägare av obligationer (prio 1 tillsammans med fordringsägare) och ägare av preferensaktier (prio 2) har lättare att få ut kvarvarande kapital.
  • Har ofta hög direktavkastning och ger en löpande utdelning som påminner mycket om den kupongränta man får genom obligationer.
  • Ger begränsad eller ingen rätt att ta del av företagets stigande vinster och utdelningstillväxt – utdelningen i preferensaktier ändras sällan utan är i regel statisk. Oavsett hur bra det går för bolaget.
  • Är känsliga för förändringar i ränteläge och inflation – stigande räntor och stigande inflation får negativ effekt på preferensaktiers värde, medan sjunkande räntor och minskad inflation istället får positiv effekt (precis som med obligationer).
  • Emitteras med förutbestämd inlösenkurs till vilken företaget närsomhelst har rätt att lösa in aktierna – det vill säga köpa tillbaka dem från aktieägarna och lösa ”lånet”.
  • Har begränsad uppgång i aktiekursen och ger jämfört med stamaktier lägre totalavkastning på sikt

Som synes har preferensaktier många likheter med företagsobligationer – men icke desto mindre klassas de ändå som aktier, vilka handlas på börsen precis som vanliga stamaktier. Några populära svenska preferensaktier är bland andra Klövern Pref, ALM Equity Pref och K2A Knaust & Andersson Pref, vilka samtliga kan köpas hos Avanza.

Lästips för dig som vill veta mer: Hur köper man preferensaktier? och Stamaktier, vad är det? – Vad är skillnaden på stam- och preferensaktier?

Hur beskattas preferensaktier?

Vid handel med preferensaktier skattar du dels på de utdelningar du får, och dels på eventuella vinster du gör när du en dag säljer aktierna alternativt löser in dem.

Skatten på utdelningar är alltid 30% och dras automatiskt i samband med att du erhåller din utdelning. Summan du får in på ditt handelskonto är alltså en nettoutdelning som är skattad och klar.

Hur du skattar på vinster vid försäljning av preferensaktier ser olika ut beroende på vilken typ av handelskonto du använder dig av. Följande är vad som gäller för aktie-/depåkonto, ISK samt kapitalförsäkring:

Aktie-/depåkonto

Ett aktie- och fondkonto – eller depåkonto som det också kallas – är den tidigare vanligaste kontotypen för handel med värdepapper. Handlar du preferensaktier och andra värdepapper genom ett depåkonto betalar du 30% skatt på alla de vinster du gör när du säljer av ditt innehav. Vinster tas upp och redovisas i deklarationen med en så kallad K4-blankett.

Handel genom ett aktie-/depåkonto ger dig också rätt att kvitta förluster mot vinster, vilket avsevärt kan minska den totala skatten.

ISK – investeringssparkonto

Investeringssparkontot är numera den mest populära kontotypen för handel med aktier, fonder och andra typer av värdepapper. Det är också den kontotyp som för de flesta är mest lönsam rent skattemässigt.

Handlar du preferensaktier genom ett ISK skattar du inte 30% på vinsterna som i ett vanligt depåkonto, och kan heller inte göra avdrag för eventuella förluster. Istället sker en schablonbeskattning av det totala innehavet – oavsett vilka vinster/förluster du gjort – vilken dras från ditt konto fyra gånger per år.

Kapitalförsäkring

För kapitalförsäkringar gäller också schablonbeskattning, precis som för ISK. Dina vinster beskattas med andra ord inte med 30%, och du har inte rätt att göra avdrag för förluster eller kvitta dem mot vinster.  Även här dras skatten fyra gånger per år.

En viktig skillnad mellan KF och ISK är att du själv står som ägare av dina värdepapper i ett ISK, medan det i en kapitalförsäkring är försäkringsbolaget som står som ägare och du som förmånstagare.

Både ISK och KF är också enklare än depåkonto då allt kommer förtryckt i din deklaration utan att du själv behöver göra något.

Vilken kontotyp ska man välja?

Depåkonto, ISK och kapitalförsäkring har utöver beskattningsmetod också flera andra variabler som skiljer dem åt, varför det är viktigt att läsa på om respektive kontotyp och göra jämförelser dem emellan för att hitta den som passar dig bäst.

Huruvida ett ISK eller en kapitalförsäkring rent skattemässigt är mer lönsamt än ett aktiekonto beror till stor del på det aktuella ränteläget. Rent generellt kan sägas att ett ISK eller en KF blir mer förmånligt så länge du räknar med att få en avkastning som överstiger aktuell statslåneränta plus 1%. Givet det väldigt låga ränteläge vi har idag är ISK eller KF för de flesta ett bättre val.

Skatteverkets hemsida finns mer detaljerad information om respektive kontotyp samt en guide till hur schablonskatten på ISK och KF räknas fram.

Skatt på utländska preferensaktier

För utländska preferensaktier betalas även en så kallad källskatt, vilken kan variera mellan olika länder men som ofta ligger på omkring 15%.

Den totala skatten på utdelningar i utländska aktier är fortfarande 30% för dig som investerare, men i de 30% ingår såväl den svenska skatten som den utländska källskatten. Hur mycket av skatten som tillfaller respektive land beror på vilket skatteavtal som finns – om det finns något.

Saknas ett skatteavtal mellan Sverige och det land i vilket dina preferensaktier är tecknade kan din totala skattesats bli en annan än 30%.

Precis som den svenska skatten dras den utländska skatten också av i samband med att du får din utdelning.

Exempel på utländska preferensaktier som finns att handla hos Avanza är bland andra Safe Bulkers Inc Pref D, Goldman Sachs Group Inc Pref samt ARMOUR Residential REIT Inc.

Här hittar du mer info om preffaktier.