amerikanska preferensaktier

Amerikanska preferensaktier

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Amerikanska preferensaktier ger dig exponering mot bank-, fastighets- och samhällssektorn och kan vara attraktiva som krydda till övrigt portföljinnehav. Men var handlas amerikanska preffar – och vad är viktigt att tänka på?

Preferensaktier (preferred shares/preferred stocks) har länge varit ett populärt investeringsinstrument i USA, och ett betydligt mer utbrett sådant än preferensaktier hemma på vår svenska marknad.

Flera hundra preferensaktier finns listade på de olika amerikanska börserna, vilket ger många valmöjligheter och god flexibilitet för dig som önskar investera. Många av dem kan dessutom uppvisa en genomsnittlig historisk direktavkastning som överstiger 7% – vilket om du lyckas pricka rätt innebär ett stabilt kassaflöde in i portföljen.

Många svenska privatsparare kan emellertid dra sig för att handla amerikanska preferensaktier – eller utländska preferensaktier i allmänhet. Man har i regel bättre koll på den svenska marknaden, man har större kännedom om olika bolag och det är ofta lättare att hitta bra information om svenska företag då man vet var man ska söka. Dessutom är det förstås enklare att ta till sig sådant som är skrivet på ens modersmål.

Samtidigt utgör den svenska marknaden – trots bra börsklimat och många fina företag att investera i – en mycket liten del av den totala världsmarknaden, varför investeringar i utlandet behövs för breddad exponering och ännu bättre möjligheter.

I den här artikeln kikar vi därför närmare på amerikanska preferensaktier, vad som gäller och hur de handlas – i syfte att förhoppningsvis bena ut en del frågetecken och råda bot på eventuella osäkerheter.

Hur fungerar amerikanska preferensaktier?

Amerikanska preferensaktier köps och säljs på börsen precis som svenska preferensaktier, med liknande villkor och liknande förutsättningar.

Till skillnad från i Sverige är det emellertid inte alla bolag som tillåts ge ut preffar i USA – endast sådana verksamma inom vissa specifika branscher har i regel tillstånd att emittera preferensaktier.

Dessa tre branscher är:

 • Banker och andra finansiella institutioner
 • Samhällsviktiga funktioner/samhällsservice –  så kallad Public Utility (exempelvis sjukvård och annan typ av omsorgsverksamhet)
 • REIT (Real Estate Investment Trust) – fastighetsbolag som av skatteskäl delar ut hela eller nästintill hela vinsten

Vidare ger många amerikanska bolag ut preferensaktier i flera olika serier – till exempel serie 1, 2 och 3 eller A, B, C och så vidare. Av den anledningen är antal listade amerikanska preferensaktier betydligt fler än antal bolag. Vilken serie en preferensaktie tillhör finns alltid angivet i aktiens namn.

Totalt finns idag hundratals preferensaktier listade på de amerikanska börserna, av vilka många också finns tillgängliga för handel här i Sverige. Hos Avanza hittar du ett bra utbud av amerikanska preffar, liksom hos Nordnet.

Länktips: Se vilka amerikanska preferensaktier som ingår i S&P US. Preferred Stock Index.

Amerikanska preferensaktier – Lista

Följande är några av de amerikanska preferensaktier som finns att handla hos Avanza:

Preferensaktie Ticker
JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Perp Red Pfd Registered ShsSeries -EE JPM PR G
Wells Fargo & Co Deposit Shs Repr 1/1000th 5.85 % Non-Cum Perp Pfd Shs A Series Q WFC PR Q
American Homes 4 Rent AMH PR F
ARMOUR Residential REIT Inc ARR PR C
Goldman Sachs Group Inc Pref GS PR K
Preferred Bank PFBC
Diana Shipping Inc Preferred Share Seried B DSX PR B
Safe Bulkers Inc Pref D SB PR D
Hoegh LNG Partners LP Preferred Share HMLP PR A
CorEnergy Infrastructure Trust Inc Preferred Share CORR PR A

Tips! Klicka på länkarna för att läsa mer om respektive aktie hos Avanza. Observera att ovanstående lista inte är tänkt som råd eller investeringstips – endast inspiration.

Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Handel med aktier innebär alltid ett risktagande – det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Preferensaktier – basfakta

Är man sedan tidigare bekant med svenska preferensaktier är steget över till de amerikanska kanske inte så långt – bägge aktieslagen är preferensaktier med liknande villkor och förutsättningar.

Har man däremot aldrig handlat med preferensaktier överhuvudtaget – vare sig svenska eller utländska – kan osäkerheten kännas desto större. Låt oss därför kortfattat gå igenom vad som kännetecknar denna speciella typ av aktie.

Preferensaktier:

 • Förtur till utdelning och kvarvarande kapital vid likvidation
 • Hög direktavkastning
 • Frekventa utdelningar – ofta kvartalsvis
 • Emitteras med förutbestämd inlösenkurs
 • Lägre totalavkastning på grund av begränsad rätt till stigande vinster och utdelningstillväxt
 • Känsliga för förändringar i ränta och inflation

Prefixet ”preferens” är synonymt med fördel, förtur eller förmån, vilket är precis det som främst kännetecknar preffar. Preferensaktier ger alltid förtur till dels utdelningar, men också eventuellt kvarvarande kapital om bolaget exempelvis skulle gå i konkurs.

Detta betyder att preferensaktieägare alltid ska prioriteras framför stamaktieägare, och få sin utdelning först. Om ett bolag inte har råd att betala utdelning till både preferens- och stamaktieägarna, är det i första hand stamaktieägarnas utdelning som ställs in. Preferensaktier är således ett något tryggare investeringsalternativ än vanliga aktier.

Specifikt för preferensaktier är också den ofta höga direktavkastningen. Inte sällan ligger den på mellan 5-10%, vilket är betydligt högre än för vanliga aktier. Preferensaktier kan således bidra med ett mycket starkt kassaflöde in i portföljen (utdelningar görs ofta kvartalsvis), vilket med fördel kan användas till att återinvestera och på så sätt skapa en ränta på ränta-effekt.

Alla mynt har dock även en baksida – så även preferensaktier.

Utdelningen för preffar ändras i regel inte efter att den beslutats – oavsett om bolaget gör en bättre vinst än väntat och höjer utdelningen för andra aktieägare. Preferensaktier ger med andra ord ingen rätt att ta del av stigande vinster och utdelningstillväxt, vilket ger begränsad uppgång i aktiekursen och lägre totalavkastning.

Vidare betyder inte förtur till utdelning att utdelningen är garanterad. Utdelningen kan närsomhelst slopas för preffar också, även om det är mycket ovanligt. Inställda utdelningar i preferensaktier riskerar dock att sänka aktiernas värde rejält, och göra dem oattraktiva att både äga och köpa – varför risken om utebliven utdelning måste tas med i beräkningen.

Avslutningsvis är preferensaktier mer lika företagsobligationer än aktier, trots att de rent juridiskt definieras som aktier. Bägge ger löpande, statisk utdelning och bägge reagerar på ränteförändringar och inflation. Preferensaktier stiger i värde när marknadsräntan går ned, och sjunker i värde när räntan går upp.

Viktigt är därför att väga in en ränteprognos i riskbedömningen – preferensaktier lämpar sig bäst när räntan är på väg ned.

Bra att tänka på

Bortsett från att det kan vara lättare att hitta och tillgodogöra sig information om svenska aktier, är amerikanska preferensaktier inte svårare att handla med än svenska. För alla preferensaktier gäller det att – oavsett vilken marknad de är listade på – ha koll på följande:

 • Bolagets ekonomi – hur verkar företaget må?
 • Nivå på direktavkastningen
 • Utdelningshistorik – har någon utdelning till preferensaktieägare ställts in?
 • Villkor för inlösen – vilken är lägsta inlösenkurs

En bakgrundskoll av bolaget i fråga är alltid viktigt, oavsett om du är intresserad av att köpa preffar, stamaktier, obligationer eller fondandelar. Ju mer kött på benen du har om företaget, desto mer riskmedveten kan du vara i din investering.

Direktavkastning och utdelningshistorik är också av stor betydelse. Eftersom preffar i regel har en betydligt mer blygsam uppgång i aktiekursen – och inte heller ger rätt till eventuell utdelningstillväxt – får direktavkastningen gärna vara hyfsat hög (men ändå rimlig).

Vidare är villkoren för inlösen mycket viktiga att hålla koll på. Undvik till exempel att köpa preferensaktier där lägsta inlösenkurs understiger aktiens pris eftersom en inlösen då skulle innebära en förlust.

Håll koll på USD och det amerikanska ränteläget

Utöver ovanstående generella faktorer, vilka gäller alla preferensaktier oavsett land, finns också ytterligare ett par variabler att vara uppmärksam på vid handel med amerikanska preferensaktier specifikt.

Valutakursförändringar mellan USD och SEK är en sådan variabel.

Köper du amerikanska preferensaktier investerar du dels i det aktuella bolaget förstås, men också i den amerikanska dollarn. En så kallad valutarisk – eller valutadiversifiering – föreligger, vilken kan ge både positiva och negativa effekter. Om den svenska kronan stärks mot dollarn skulle det innebära att du får ut färre kronor för varje USD, vilket i praktiken skulle ge en förlust om du skulle sälja innehavet.

Om det istället är dollarn som stärks blir effekten motsatt – dina aktier blir mer värda i SEK.

Med vanliga stamaktier är valutarisken ett mindre problem eftersom du själv bestämmer när du vill sälja. Att sälja när valutakursen gått åt ”fel” håll kan således undvikas.  Med preferensaktier ser det däremot annorlunda ut.

Preferensaktier emitteras alltid med en förutbestämd inlösenkurs till vilken bolaget närsomhelst kan begära inlösen (återköp) av aktierna. Detta innebär en ökad valutarisk eftersom bolaget skulle kunna begära inlösen i en tid då valutakursen USD/SEK blir till din nackdel.

Vidare är det också viktigt att hålla sig ajour med det amerikanska ränteläget, då preferensaktier reagerar på förändringar i marknadsräntan. Är den amerikanska räntan på väg ned kan det vara läge för en investering eftersom det sannolikt kommer få positiv effekt på preffarnas aktiekurser. Är den däremot på väg upp kan det istället vara klokt att avstå.

Sammanfattning: Amerikanska preferensaktier

 • Ger exponering mot världens största finansiella marknad
 • Stort utbud – flera hundra aktier tillgängliga, däribland många med hög, stabil direktavkastning
 • Ett amerikanskt bolag kan ha flera serier av preferensaktier
 • Endast bolag inom vissa branscher tillåts ge ut preffar i USA
 • Amerikanska preferensaktier finns att handla hos Avanza och Nordnet
 • Viktigt med research om bolaget och att hålla sig uppdaterad om USA-marknaden
 • Håll koll på inlösenkurs, valutakursförändringar och det amerikanska ränteläget

Lästips för dig som vill lära dig mer: 

Preferensaktier fördelar och nackdelar

Hur fungerar inlösen av preferensaktier?

 

Här hittar du mer info om preffaktier.