Hur påverkar räntan preferensaktier?


preferensaktier

När räntan stiger sjunker vanligtvis priset på preferensaktier. Omvänt kan man förvänta sig att priset stiger när räntan sjunker. Preferensaktier liknar på så vis obligationer.

Anledningen till att räntan påverkar preferensaktier har med riskjusterad avkastning att göra. Utgångsläget för alla investerare är att få så hög avkastning som möjligt för den risk man tar. Att investera i räntepapper ses som relativt riskfritt. Om avkastningen på en riskfri placering ökar kan investerarna kräva en motsvarande ökning i avkastningen för andra placeringar, allt annat lika. För preferensaktier innebär det att priset måste sjunka för att direktavkastningen ska stiga.

En preferensaktie påverkas, likt andra aktier, av bland annat av inflation och räntenivåer. När räntan stiger sker även en stigning av den riskfria delen, vilket innebär att en preferensaktie behöver ge mycket stor avkastning för att behålla den attraktiva status den hade innan räntan steg.

En stor skillnad mellan en preferensaktie och en stamaktie är dock att en preferensaktie är mindre känslig för förändring på marknaden. En preferensaktie ger dessutom förtur vid utdelning, hög avkastning (kvartalsvis) och generellt sett lägre volatilitet (ett riskmått som i procent visar hur stor rörelse det har varit i en specifik aktie) och risk än andra aktier. En preferensaktie kan därmed ses som en stabil investering.

Preferensaktier har en del fördelar jämte vanliga aktier. Den stora skillnaden är att preferensaktier ger dig en förutbestämd utdelning varje år.  Dessutom får du en röst vid bolagsstämman. Denna utdelning kan man se lite som ränta. En preferensaktie ger dig därför ränta på ränta effekten eftersom du kan investera utdelningen i fler preferensaktier och därmed öka din ränta nästa år. Räntan påverkar därför preferensaktier en hel del. Går det dåligt för bolaget kanske din utdelning blir mindre, då får du mindre att investera. Går det däremot bra kommer också din utdelning att bli större. Det är därför det är viktigt att tänka på vilka bolag du investerar i.

Preferensaktiers värde kan påverkas av både räntenivåer och inflation. När det gäller att investera i preferensaktier brukar personer vilja ha en avkastning som är likvärdig eller högre än den som skulle gälla vid mer riskfria investeringsformer. När räntan stiger innebär det att avkastningen för preferensaktier behöver öka. Vilken inlösenkurs som gäller för preferensaktier är någonting som anges i villkoren och när de utomstående aktierna löses in av bolaget. I vissa fall kan det finnas bestämda kurser eller trappor för vad som gäller vid inlösen. Av den anledningen blir det också relevant att ha koll på vilka inlösenkurser det är som är aktuella.

En preferensaktie är en aktie med fokus på aktieutdelning. Dessa aktier har förtur till utdelning och bolagen är måna om att hålla utdelningen på en konstant och för investerarna godtycklig nivå.

Låg ränta höjer värdet på preferensaktier

Om räntan sjunker så minskar viljan att placera sina pengar på sparkonton. Då blir preferensaktier en mer attraktiv investeringsform och värdet på dessa aktier kommer att stiga.

Stigande ränta minskar värdet på preferensaktier

På samma sätt fungerar det om räntan stiger. Då får preferensaktierna konkurrens och kan minska i värde. Aktiekursen är dock inte så viktigt när man investerar i preferensaktier, då man generellt investerar med långsiktigt fokus.

Recent Content