Hur påverkar räntan preferensaktier?


preferensaktier

När räntan stiger sjunker vanligtvis priset på preferensaktier. Omvänt kan man förvänta sig att priset stiger när räntan sjunker. Preferensaktier liknar på så vis obligationer.

Anledningen till att räntan påverkar preferensaktier har med riskjusterad avkastning att göra. Utgångsläget för alla investerare är att få så hög avkastning som möjligt för den risk man tar. Att investera i räntepapper ses som relativt riskfritt. Om avkastningen på en riskfri placering ökar kan investerarna kräva en motsvarande ökning i avkastningen för andra placeringar, allt annat lika. För preferensaktier innebär det att priset måste sjunka för att direktavkastningen ska stiga.

En preferensaktie påverkas, likt andra aktier, av bland annat av inflation och räntenivåer. När räntan stiger sker även en stigning av den riskfria delen, vilket innebär att en preferensaktie behöver ge mycket stor avkastning för att behålla den attraktiva status den hade innan räntan steg.

En stor skillnad mellan en preferensaktie och en stamaktie är dock att en preferensaktie är mindre känslig för förändring på marknaden. En preferensaktie ger dessutom förtur vid utdelning, hög avkastning (kvartalsvis) och generellt sett lägre volatilitet (ett riskmått som i procent visar hur stor rörelse det har varit i en specifik aktie) och risk än andra aktier. En preferensaktie kan därmed ses som en stabil investering.

Recent Content