preferensaktier fördelar och nackdelar

Preferensaktier fördelar och nackdelar

Last Updated on september 19, 2021 by admin

Preferensaktier fördelar och nackdelar – vilka är de? Å ena sidan hög direktavkastning och ett bra kassaflöde för nya investeringar, men å andra sidan sämre tillväxtpotential och risk för bland annat dålig inlösenkurs. Nedan listas möjligheter och risker med preferensaktier.

Allt fler svenskar får upp intresset för preferensaktier, med löpande direktavkastning på hög nivå och förtur till utdelning som lockar.

Preferensaktier har mycket som talar för dem och de kan vara attraktiva investeringsalternativ på flera sätt – men precis som med alla typer av finansiella investeringar är det viktigt att känna till båda sidor av myntet, och titta på såväl fördelar som nackdelar innan man placerar något kapital.

I den här artiklen benar vi ut vad som talar för preferensaktier, och vad som talar mot dem. Vi kikar även närmare på vad en preferensaktie egentligen är, samt vad som är viktigt att tänka på om man funderar på att köpa preferensaktier.

Först och främst: Vad är en preferensaktie?

I syfte att kunna förstå de olika fördelarna respektive nackdelarna för preferensaktier är det först och främst viktigt att förstå vad en preferensaktie är, och på vilket sätt den skiljer sig från en vanlig aktie – en så kallad stamaktie.

En preferensaktie är en speciell typ av aktie med villkor som på flera sätt skiljer sig från villkoren för en stamaktie. Mest signifikant är det som ger ägare av preferensaktier förtur till såväl utdelningar som kvarvarande kapital vid en likvidation av bolaget – därav prefixet ”preferens”.

Förtur till utdelning innebär att preferensaktieägarna har rätt till sin utdelning före ägarna av stamaktier får ta del av någonting. Utdelningen för preffar är också väldigt hög – ofta mellan 5-10%.

Utdelningen för ”preffar” är på så sätt mer tryggad än för stamaktier – men någon garanti finns inte, vilket är viktigt att känna till.

Den löpande utdelningen betalas i regel ut fyra gånger per år istället för en eller två gånger per år som är mer brukligt för (svenska) stamaktier.

Utdelningen för preferensaktier är också mer eller mindre statisk – nivån ändras i regel inte även om bolaget beslutar sig för att höja utdelningen för vanliga stamaktier och/eller göra en extra utdelning.

Preferensaktier ger således inte rätt att ta del av bolagets stigande vinster och utdelningstillväxt, varför den totala långsiktiga avkastningspotentialen är lägre.

Sammanfattningsvis liknas preferensaktier ofta vid företagsobligationer, då den löpande statiska utdelningen påminner mycket om den kupongränta man erhåller från obligationer. Precis som obligationer (räntebärande värdepapper med lång löptid) är även preferensaktier känsliga för förändringar i ränteläget samt inflation.

Trots likheterna med obligationer är preferensaktier per juridisk definition ändå aktier, vilket innebär att de köps och säljs på börsen precis som vanliga aktier.

Lästips: Stamaktier, vad är det? – Vad är skillnaden på stam- och preferensaktier?

Preferensaktier fördelar och nackdelar

Likt alla instrument för finansiella investeringar har preferensaktier egenskaper som talar både för och emot dem. För att kunna fatta välgrundade, genomtänkta och smarta investeringsbeslut är det viktigt att vara känna till alla dessa – såväl de positiva som de mindre positiva.

Nedan listas för- respektive nackdelar upp i sammanfattande punktlistor, varefter varje punkt förklaras mer ingående.

Fördelar

 • Hög direktavkastning med löpande utdelningar 1-4 gånger per år
 • Förtur till aktieutdelningar
 • Förtur till kvarvarande kapital i bolaget vid eventuell konkurs – lättare att få tillbaka pengar
 • Generellt sett lägre risk än stamaktier

Hög direktavkastning och löpande utdelningar

Detta är kanske en av de främsta fördelarna med preferensaktier, och en stor anledning till varför allt fler får upp ögonen för denna typ av aktier.

Utdelningen är ofta mycket hög – en direktavkastning på åtminstone 5-10% är inte alls ovanligt. Hög direktavkastning betyder ett bra ingående kassaflöde, vilket du som aktiesparare kan använda för att antingen återinvestera i fler preffar eller investera i något helt annat.

Löpande utdelningar som återinvesteras är ett av de mest effektiva sätten att komma åt den åtråvärda ränta på ränta-effekten, vilken i sin tur gör mycket stor skillnad på ditt kapital över tid.

Förtur till aktieutdelningar

Prefixet ”preferens” är synonymt med företräde och förmånsrätt – vilket är precis det preferensaktier ger.

Som ägare av preferensaktier har du alltid företräde till aktieutdelningar. Företrädet innebär att ingen utdelning till stamaktieägare får göras innan den förutbestämda utdelningen till preferensaktieägare är klar.

Skulle företaget inte ha råd att genomföra utdelningar som planerat, prioriteras först och främst de aktieägare som har preffar. Måste någon utdelning slopas är det med andra ord i första hand den för stamaktierna som ryker.

Förtur till utdelningar ger förstås preferensaktier en trygghet som saknas i vanliga aktier. Någon garanti för utdelning finns emellertid inte, men det är mycket ovanligt att utdelningar för preferensaktier ställs in (olyckliga exempel som Eniro och Oscar Properties finns dock).

Förtur vid likvidation

Utöver förtur till aktieutdelningar ger också preferensaktier förtur till kvarvarande kapital i bolaget vid en eventuell konkurs. Det är med andra ord lättare att som ägare av preffar få tillbaka hela eller delar av sitt investerade kapital, än vad det är för ägare av stamaktier.

Om utrymme för återbetalning till aktieägare finns, förstås.

Viktigt att känna till är att preferensaktier må ge företräde framför stamaktier, men allra först i kön står de som innehar obligationer samt fordringsägare.

Lägre risk än stamaktier

Löpande hög direktavkastning, förtursrätt samt mindre volatilitet i aktiekursen gör preferensaktier till ett något tryggare alternativ än stamaktier. De ska dock inte misstas för att var riskfria.

Aktier är alltid förknippade med en bolagsrisk och en marknadsrisk – men i och med att preferensaktier till största del påverkas av ränteläget är risknivån något lägre.

Aktier med lägre risk kan vara ett bra alternativ för dig som har lägre riskaptit och som vill ha ett slags mellanting av aktier och obligationer.

Nackdelar

 • Statisk utdelning – ägare av preferensaktier går till viss del miste om stigande vinster och utdelningstillväxt
 • Lägre röstvärde än stamaktier (A-aktier) – preffar ger i regel 1/10 röst
 • Begränsad ökning av aktiekursen
 • Den långsiktiga, totala avkastningen är lägre än i stamaktier
 • Känsliga för inflation samt förändringar i ränteläge
 • Dålig inlösenkurs kan innebära en förlustaffär
 • Utebliven utdelning

Begränsad tillgång till stigande vinster och utdelningstillväxt

När nivån på utdelning för preferensaktier väl är beslutad, ändras den i regel inte. Detta innebär att man som ägare av preffar inte får ta del av bolagets stigande vinster och eventuella utdelningstillväxt på samma sätt som de med stamaktier.

Företag som går bra och uppvisar stabil tillväxt höjer ofta sina aktieutdelningar från år till år. Sådana höjningar omfattar emellertid inte de med preferensaktier – för de är utdelningen som regel istället statisk. Det vill säga, den ligger kvar på samma nivå som ursprungligen beslutades – oavsett hur stora vinster företaget gör.

Lägre röstvärde

Röstvärdet på aktier må vara av mindre betydelse för de flesta privatsparare, men icke desto mindre innebär det en sårbarhet när det kommer till preferensaktieägare kontra stamaktieägare.

Preferensaktier har i regel ett röstvärde på 1/10 – vilket är detsamma som för de flesta B-aktier. Det lägre röstvärdet kan potentiellt göra preferensaktieägare sårbara för beslut som blir till deras nackdel. Risk finns för konflikter med stamaktieägarna.

Begränsad ökning av aktiekursen

Preferensaktier har ofta en betydligt mer blygsam kursutveckling än stamaktier – vilket givetvis ger effekt på den avkastning du får.

De är mindre volatila, så risken för kraftiga och plötsliga kursfall är mindre än för vanliga aktier, men så är även möjligheten till stora uppgångar.

Vidare har preferensaktier ofta också lägre likviditet än stamaktier. De handlas mindre frekvent. En del preferensaktier har hög likviditet, men många kan förbli ohandlade i flera dagar vilket påverkar såväl kursen som möjligheterna att få dem sålda om man skulle vilja det.

Lägre långsiktig avkastning

Statisk utdelning och begränsad kursutveckling gör att den totala avkastningen för preferensaktier över tid är lägre än för stamaktier.

Hög direktavkastning gör de lönsamma på kort sikt, men långsiktigt är den totala avkastningen i regel bättre för vanliga aktier.

Känsliga för inflation och ränteförändringar

Preferensaktier är likt obligationer känsliga för både inflation och förändringar i marknadsräntan. Precis som för obligationer gäller ett slags tvärtom-förhållande där värdet på preferensaktier sjunker när marknadsräntorna stiger.

Detta kan delvis förklaras med att allt fler investerare söker sig till räntefonder när räntorna stiger, eftersom dessa är betydligt mindre riskfyllda.

Stiger räntorna – och därmed avkastningen i räntefonder – måste även direktavkastningen i preferensaktierna stiga för att de ska vara värda det högre risktagandet. Och för att direktavkastningen ska stiga måste värdet på aktierna – det vill säga priset – sjunka.

Exempel: Aktiens pris är 100 kronor och den förutbestämda utdelningen är 5 kronor. Direktavkastningen är 5/100 = 5%. Sjunker aktiens pris till 85 kr blir direktavkastningen istället 5/85 = 5,88%.

Vidare innebär en stigande inflation också att direktavkastningen måste bli högre (och därmed aktiepriset lägre) eftersom en större inflationsprocent måste räknas av.

Lästips:Hur påverkar räntan preferensaktier?

Dålig inlösenkurs

Preferensaktier emitteras alltid med en förutbestämd inlösenkurs till vilken bolaget närsomhelst har rätt att begära inlösen av aktierna – det vill säga köpa tillbaka dem.

Inlösenrätten ger dig dels mindre kontroll över ditt innehav, men köper du preffar med låg inlösenkurs kan du dessutom riskera en stor förlust.

En bra tumregel är därför att aldrig köpa preferensaktier med en inlösenkurs lägre än det pris du betalar för aktierna. Låt aktiens lägsta inlösenkurs (många preffar har flera) utgöra ditt investeringstak.

Lästips: Hur fungerar inlösen av preferensaktier?

Utebliven utdelning

Sist men inte minst – en viktig risk att uppmärksamma med preferensaktier.

En vanlig missuppfattning är att förtur till utdelning är samma sak som en garanterad utdelning. Så är inte fallet, men känner man inte till det är det lätt att vaggas in i falsk trygghet.

Utdelningen för preferensaktier kan närsomhelst ställas in om bolaget går dåligt ekonomiskt. Skulle så ske ackumuleras alla de uteblivna utdelningarna som en utestående summa, till vilken aktieägarna har rätt när – eller om – bolaget väl tar upp utdelningarna igen.

Detta blir förstås kostsamt för företaget i fråga, varför inställda utdelningar till preferensaktieägare är mycket ovanligt.

Icke desto mindre är det dock en risk och något som kan få aktiekursen att sjunka kraftigt. Preferensaktier som inte ger utdelning riskerar att bli mer eller mindre värdelösa eftersom de inte heller ger rätt till andra delar av bolaget – det vill säga stigande vinster och den utdelningstillväxt som stamaktieägare får ta del av.

Preferensaktier ökar inte bolagets skuldsättning

Som tidigare nämnts har preferensaktier många likheter med företagsobligationer, men det finns också vissa skillnader – däribland sättet på vilket preferensaktier respektive obligationer påverkar bolagets skuldsättningsgrad.

Preferensaktier emitteras ofta när ett bolag behöver pengar till exempelvis en stor investering, som ett alternativ till att söka ett vanligt banklån eller att ge ut obligationer – vilka också är en form av lån. Man lånar kort och gott från aktieägarna istället.

Till skillnad från obligationer (och banklån) bokförs dock inte preferensaktier som skuld, utan som aktiekapital – något som kan vara både en fördel och en nackdel. Utgivning av preferensaktier ger ingen negativ effekt på ett företags balansräkning eftersom aktierna inte ökar skuldsättningsgraden.

Samtidigt är preferensaktierna de facto egentligen en skuld då de är ett lån från aktieägarna till bolaget. Sättet på vilket de bokförs medför dock att bolagets ekonomi kan se bättre ut än vad den egentligen är, vilket förstås innebär en risk för dig som investerare.

Sammanfattning

Avslutningsvis kan konstateras att preferensaktier har såväl fördelar som nackdelar – precis som stamaktier, fonder, obligationer och alla andra typer av finansiella investeringsinstrument.

Den löpande, höga direktavkastningen är lockande, men att enkom satsa på preferensaktier är inte att rekommendera. Givet hur villkoren och förutsättningarna för dem ser ut passar de istället bättre som komplement till övrigt innehav.

En viss andel preferensaktier med hög direktavkastning ger bra kassaflöde och kapital att återinvestera, men som stomme i portföljen passar fonder och /eller stamaktier med bred diversifiering bättre.

Populära preferensaktier – 5 tips

Preferensaktier finns att handla hos såväl Avanza som Nordnet. Följande fem är det preferensaktier som för närvarande har flest ägare hos Avanza:

 1. Klövern pref
 2. Sagax pref
 3. ALM Equity Pref
 4. K2A Knaust & Andersson Pref
 5. Volati Pref

Ovanstående aktier är inte avsedda som investeringstips – endast inspiration till hur andra svenskar handlar. 

Lästips: Hur köper man preferensaktier?

Här hittar du mer info om preffaktier.