kan man sälja preferensaktier

Kan man sälja preferensaktier? Är det svårt?

Last Updated on april 12, 2024 by admin

Preferensaktier säljs på börsen precis på samma sätt som vanliga stamaktier. Själva säljprocessen är inte komplicerad i sig, men en del preferensaktier har lägre likviditet – vilket innebär att de kan bli svårare att sälja. 

Kan man sälja preferensaktier som vanliga aktier? Fungerar det på samma sätt som med stamaktier? Givet att preferensaktier omfattas av en del speciella villkor, kan frågor som dessa lätt uppstå om man saknar tidigare erfarenhet av denna typ av aktie.

I den här artikeln tar vi upp hur det går det till att köpa och sälja preferensaktier, varför en del aktier är svårare att sälja än andra samt var du kan handla med preferensaktier.

Först och främst: Kan man sälja preferensaktier?

Det enkla svaret är ja – preferensaktier kan säljas på precis samma sätt som vanliga stamaktier. Preferensaktier handlas på börsen likt alla andra noterade aktier, med ett köp- och säljförfarande som fungerar på samma sätt som för en stamaktie.

Du skickar en order till marknaden, den behandlas under börsens öppettider och försäljningen går igenom om en köpare kan möta ditt pris.

På så sätt är det inte svårare att sälja preffar än vad det är att sälja andra aktier. Utmaningen kan istället ligga i att likviditeten kan vara rejält låg i en del av dessa aktier – det vill säga att de omsätts i betydligt mindre omfattning.

Det kan med andra ord bli svårt att hitta villiga köpare.

Låg likviditet är vanligare bland preferensaktier som kategori än bland stamaktier – men det gäller långt ifrån alla preffar. En del kan vara svårsålda, men många har också god omsättning och är lika lätta att få köpare till som stamaktier.

Vad betyder det att en aktie har sämre likviditet?

När man talar om likviditet i aktier syftar man inte till hur mycket eller lite likvida medel – det vill säga kontanter – som finns i bolaget. Det kan lätt missuppfattas så, eftersom likviditet vanligen syftar till just det.

Istället handlar likviditeten om hur pass omfattande handeln av aktien är.

  • En aktie med låg likviditet omsätts mindre frekvent – färre investerare köper och säljer aktien.
  • En aktie med hög likviditet handlas ofta och mycket

En likvid aktie som omsätts flitigt kan handlas för flera hundra miljoner kronor varje dag. Aktien är attraktiv att handla med, och byter ägare frekvent. Stamaktier är som kategori överlag mer likvida än preferensaktier, men det finns förstås preffar med hög likviditet också.

En aktie med låg likviditet kan förbli helt ohandlad i många dagar. Detta kan ofta ses i små bolag som ännu är relativt okända på marknaden.

Vidare finns också de aktier som inte handlas alls – så kallade illikvida aktier.

Välkända aktier som Ericsson B, Investor B och ABB är typiska exempel på stamaktier med hög likviditet – och till likvida preferensaktier kan bland andra populära Klövern Pref och Sagax Pref räknas.

Vad kan påverka en akties likviditet?

Hur mycket en aktie omsätts hör samman med en mängd olika faktorer.

För såväl preferensaktier som stamaktier påverkar naturligtvis sådant som bolagets ekonomiska status, dess historiska värdeutveckling och tillväxtpotential. Vissa bolag går bättre och bedöms mer köpvärda än andra, varför vissa aktier således handlas mer än andra.

Preferensaktier emitteras i betydligt mindre omfattning än stamaktier, och handlas också i mindre omfattning.

Den löpande, statiska direktavkastningen samt att preffar ger förtur till utdelning gör dem populära att handla – men det faktum att man går miste om bolagets stigande vinster och utdelningstillväxt ligger dem i fatet.

Vidare kan en preferensakties likviditet påverkas av nivån på direktavkastningen, inlösenkursen samt om utdelningar har ställts in eller sänkts.

Dålig inlösenkurs kan göra preffar svårsålda

Preferensaktier emitteras alltid med en förutbestämd inlösenkurs till vilken bolaget har rätt att närsomhelst köpa tillbaka sina aktier. Inlösenkursen finns alltid angiven i aktiens villkor.

För att inte riskera att gå back och förlora pengar på inlösen av dina preffar, är det viktigt att kontrollera vilken inlösenkurs som gäller. Många preferensaktier emitteras också med flera inlösenkurser, där summan vanligen sjunker i etapper med åren.

En dålig inlösenkurs kan göra dina preferensaktier svåra att sälja. Preferensaktier med en inlösenkurs som understiger aktuellt marknadspris är sällan särskilt attraktiva att köpa.

En bra tumregel är därför att låta aktiens lägsta inlösenkurs utgöra ditt investeringstak. Det vill säga – betala aldrig mer för en preferensaktie än den lägsta inlösenkursen.

Preferensaktier är känsliga för ränteförändringar

Preferensaktier kan beskrivas som en slags hybrid mellan aktier och företagsobligationer (räntebärande värdepapper med lång löptid). Rent juridiskt är de per definition aktier, men den löpande, statiska utdelningen påminner mycket om den kupongränta (ränteutbetalningar) man får med just obligationer.

Vidare är preferensaktier precis som obligationer också känsliga för förändringar i ränteläget. En sjunkande marknadsränta får värdet på preferensaktier att stiga, medan en stigande marknadsränta istället får negativ effekt på aktiernas värde och får det att sjunka.

Detta beror bland annat på att en stigande ränta kommer att få allt fler investerare att välja räntefonder istället eftersom dessa har en betydligt lägre risknivå.

Stiger avkastningen i så gott som riskfria placeringar – vilket räntefonder mer eller mindre räknas som (variationer finns dock) – måste direktavkastningen i preferensaktier också stiga för att investerare ska tycka att de är värda risken. Och för att direktavkastningen ska stiga måste priset på aktierna sjunka.

I ett läge där marknadsräntan kan förväntas gå uppåt framöver – likt det läge Sverige har nu efter år av extremt låga räntenivåer – kan preferensaktier på grund av korrelationen med räntan bli mindre attraktiva bland investerare.

Hur säljer man preferensaktier?

 

  • Bestäm antal aktier du önskar sälja av och till vilket pris
  • Lägg en order till marknaden
  • Köpet går igenom och ordern avslutas när/om ditt pris kan mötas
  • Likvida medel in på ditt konto

Som inledningsvis nämndes handlas preffar på precis samma sätt som vanliga noterade stamaktier – det vill säga på börsen. För att handla med aktier – oavsett typ – måste du ha ett handelskonto hos en nätmäklare eller bank, till exempel Avanza eller Nordnet.

Som handelskonto kan du välja mellan ett aktie- och fondkonto (även kallat depåkonto), en kapitalförsäkring eller ISK, av vilka det sistnämnda är den vanligaste kontotypen och för de flesta den mest förmånliga.

Lär dig mer om preferensaktier

Preferensaktier är ett intressant investeringsalternativ som kan vara attraktivt för ett stabilt kassaflöde med hög direktavkastning. Som vid alla finansiella investeringar ska dock alltid riskerna också vägas in.

Vill du lära mig om preferensaktier? Läs gärna Hur köper man preferensaktier?Hur fungerar inlösen av preferensaktier? samtPreferensaktier lista – listan med din preferensaktie.

Här kan du läsa mer om preferensaktier och om de är svåra att sälja.